219

(הנחה בלתי מוגה)

ברוך

הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב1. הנה בברכה זו פתח כ"ק מו"ח אדמו"ר, בעל השמחה והגאולה, את המאמר דש"פ פינחס (לאחרי שעלה לתורה ובירך ברכת הגומל), בעת הקידוש2 [שזהו המאמר הב', היותר ארוך, נוסף על המאמר ד"ה ברוך הגומל הא', שאמר ביום ד' י"ג תמוז3, אחרי קבלו תעודת החופש, ולפנ"ז, המאמר ד"ה הוי' לי בעוזרי שאמר ביום ג' י"ב תמוז4, כשנתבשר שחופשה ניתנה לו5], ולאחרי כן, בסעודת ש"ק בסעודת הודאה6 אמר המאמר ד"ה שאו ידיכם קודש7 (כפי שנדפסו ד' מאמרים אלו בקונטרס חג הגאולה8), ובודאי שגם סדר המאמרים הוא בתכלית הדיוק9, שהרי גם סדר בתורה הוא תורה10. ומדייק בעל הגאולה במאמר ד"ה ברוך הגומל, דצריך להבין, למה נשתנה נוסח זה מברכת הנסים, דבברכת הנסים אומר ברוך שעשה לי נס, ואינו מזכיר בברכתו חובה לעצמו, והיינו שימצא חוב בעצמו אשר בעבורו עמד ר"ל בסכנה, והוא בעצמו מודה שהי' חייב בדבר הסכנה ח"ו, אלא שהקב"ה עשה לו נס, משא"כ בברכה זו אומר הגומל לחייבים טובות, שמזכיר חוב לעצמו, והוא בעצמו מודה שהוא החייב בזה, אלא שזהו מחסדי הוי' ודרכי הוי' שהוא ית' גומל גם לחייבים טובות.

ב) ויובן

בהקדם מה שמדייק במאמר ד"ה שאו ידיכם קודש, דצריך להבין, הלא כל ברכה הוא משם הוי', וכמ"ש11 יברכך הוי' מציון כו', וכתיב12 יברכך הוי', יאר הוי', ישא הוי', וא"כ, מהו"ע וברכו

1) רמב"ם הל' ברכות פ"י ה"ח. טושו"ע או"ח ר"ס ריט. סידור אדה"ז.

2) סה"מ קונטרסים ח"א קפד, ב ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' ריא ואילך.

3) סה"מ קונטרסים שם קפג, א ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' רח ואילך.

4) סה"מ קונטרסים שם קעט, א ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' רא ואילך.

5) ראה אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' סו. רשימת "המאסר והחופש" – סה"מ קונטרסים שם קעה, א.

6) ראה ספר השיחות תרפ"ז ע' 173. רשימת "המאסר והחופש" שם.

7) סה"מ קונטרסים שם קפח, א ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' ריז ואילך.

8) סה"מ קונטרסים שם קעד, א ואילך.

9) ראה גם לקו"ש חכ"ח ע' 149 ואילך.

10) ראה לקו"ש חכ"ד ע' 629 הערה ד"ה "סדר אין תורה".

11) תהלים קלד, ג.

12) נשא ו, כד ואילך.