242

בלתי מוגה

א. הפרשיות מטות ומסעי הם לעולם בג' השבועות ד"בין המצרים"1.

– פרשת פינחס, יש שנים שהיא לפני ג' השבועות, וגם בשנים שהיא בתוך ג' השבועות, הרי זה רק בהתחלת ג' השבועות. ולעומת זאת, פרשת דברים היא לעולם בתשעת הימים. ואילו הפרשיות מטות ומסעי הם לעולם בתוך ג' השבועות, ויתירה מזה בנוגע לפרשת מסעי – שלפעמים היא בתשעת הימים.

ויש לבאר השייכות דפרשת מטות לג' השבועות2:

בהתחלת פרשת מטות מדובר אודות ענין הנדרים. ומבואר בזה3, שמי שנמצא במדריגת צדיק, והולך בדרך התורה כו' – עליו אמרו חז"ל4 "דייך מה שאסרה לך התורה"; ורק כיון ש"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"5, אזי יש צורך בענין הנדרים שהם "סייג לפרישות"6, כדי שלא יבוא לידי חטא כו'.

וזוהי גם השייכות דפרשת נדרים לג' השבועות ד"בין המצרים" – כי, כללות הענין ד"בין המצרים" שקאי על מיצר הגלות הוא מצד החסרון בהנהגה ע"פ התורה, שהרי כאשר ההנהגה היא ע"פ התורה אזי לא שייך ענין הגלות, כמאמר רז"ל7 "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה", ונמצא, שמיצר הגלות ("בין המצרים") הוא רק כאשר חסר בהנהגה ע"פ התורה; ובמצב כזה יש צורך גם בענין הנדרים, כנ"ל.

ומזה מובן גם בנוגע לפרשת פינחס, שכיון שלפעמים היא לפני ג' השבועות (אף שלפעמים היא בתוך ג' השבועות), הרי היא הכנה והקדמה לג' השבועות8.

1) ראה גם שיחת ש"פ מטו"מ, ב' מנ"א תשכ"א בתחלתה (תו"מ חל"א ע' 161 ואילך). וש"נ.

2) ראה גם שיחת ש"פ מטו"מ, מבה"ח מנ"א תשט"ו בסופה (תו"מ חי"ד ע' 229 ואילך).

3) ראה שיחת ש"פ מטו"מ, מבה"ח מנ"א תשכ"ב בתחלתה (תו"מ חל"ד ע' 196 ואילך). וש"נ.

4) ירושלמי נדרים פ"ט ה"א.

5) קהלת ז, כ.

6) אבות פ"ג מי"ג.

7) שם פ"ו מ"ב.

8) ראה גם שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנ"א תשח"י ס"ח (תו"מ חכ"ג ס"ע 197 ואילך).