306

בלתי מוגה

א. אודות ח"י אלול ישנם הרבה שיחות של רבינו נשיאנו, וכמה מהם נדפסו כבר, ולכן, מספיק להביא עתה את תוכן הדברים של אחת השיחות, ורק מה שנוגע לעניננו, ואילו שאר הפרטים והסגנון המדוייק כו', יכול כל אחד לעיין בפנים.

בשיחת ח"י אלול תש"ג1, סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר מה שאמר לו אביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (לאחרי שחזרו מהטיול), בח"י אלול תרנ"ח (במלאות שתי מאות שנה ללידת הבעש"ט) קודם תפלת ערבית2:

"ברור הדבר, אשר כעת, שמתקרב זמן תפלת ערבית, מכריזין ברקיע על אודות חגיגת יום הולדת מורנו הבעש"ט, בהכרזת התעוררו צדיקים והכינו עצמכם לקראת החגיגה הקדושה".

ובהמשך הדברים מביא מאמר הזהר3 "בפלגות ליליא קוב"ה אתי לאשתעשע עם צדיקייא בגינתא דעדן",

ומבאר, ש"עם היות דחיי הנשמות בג"ע .. הוא בעולם שכולו טוב וכולו קודש, שאין בו חול, כי בכל עולם ועולם הנה מדריגת הג"ע דעולם ההוא הוא מדריגת אצילות דעולם ההוא, והוא כולו טוב, הנה בכל זה, הרי גם בזה יש הפרש והבדל בין יומא דחול, שבת ומועדים",

[וכידוע4 שאף שהעולמות העליונים הם למעלה מהזמן, הנה גם בהם יש חילוקי מדריגות לפי חילוקי הזמנים בעולם שלמטה],

ומסיק: "ובודאי כי השעשועים אשר ישתעשע הקב"ה עם הצדיקים בגינתא דעדן בלילה זה – יהי' כשמחת המועדים".

ב. ומוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר לספר אודות דברי כ"ק אדנ"ע5:

"כשהנני משים לבי ודעתי – ממשיך הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק – להתבונן בתולדות ימי מורנו הבעש"ט ובתולדות ימי כ"ק אדמו"ר הזקן, וארחות חייהם בעבודה קשה במסירות נפש על קדושת שמו ית'

1) שיחה ז (סה"ש תש"ג ע' 179 ואילך).

2) שם ע' 186.

3) ח"א עב, א. פב, ב. צב, א. קלו, ריש ע"ב. קעח, ב. רלא, ב. ועוד.

4) ראה שו"ע אדה"ז או"ח (מהדו"ב) ס"א ס"ח. וש"נ.

5) שם ע' 187.