33

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. ע"פ סדר הרגלים (והרי גם סדר בתורה הוא תורה1) – חג הפסח הוא הראשון, חג השבועות הוא השני, וחג הסוכות הוא השלישי, שהרי חג הפסח נקרא "ראש השנה לרגלים", ועד שבגלל זה נקרא גם "אחד בניסן" "ראש השנה לרגלים", כיון ש"רגל שבו ראש השנה לרגלים"2.

וכיון שהקדימה בזמן באה מצד הקדימה במעלה, וכפי שמצינו לדינא, שדבר החביב, הנאה והקדוש יותר, קודם (בזמן) לברכה3, והיינו, שמצד הקדימה במעלה, באה גם הקדימה בזמן, הרי מובן שכן הוא גם בנוגע לסדר הרגלים, שהסיבה לכך שחג הפסח קודם בזמן לחג השבועות, היא, בגלל שהוא קודם גם בפנימיות הענינים.

אבל אעפ"כ, הא גופא שחג הפסח קודם, נאמר ונתגלה בתורה, שניתנה בחג השבועות.

וע"ד שמצינו בנוגע לענין התשובה, שמגעת למעלה מהתורה, שלכן יכולים על ידה למלא את החסרון בקיום המצוות ואפילו בלימוד התורה [ועד שעי"ז ניתוסף באופן ד"כפלים לתושי'"4, כפי שמביא רבינו הזקן באגה"ת5 מאמר רז"ל6 "אם הי' רגיל לקרות דף א' יקרא ב' דפים כו'", "כמשל חבל הנפסק וחוזר וקושרו, שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל"] – שענין זה גופא שיש מעלה בתשובה לגבי תורה, נאמר ונתגלה בתורה דוקא7.

ונמצא, שחג השבועות נותן כח לחג הפסח להיות "ר"ה לרגלים"; אלא שהנתינת-כח של חג השבועות אינה מצד היותו א' משלש הרגלים,

1) ראה פסחים ו, ב. של"ה חלק תושבע"פ, כלל לשונות בתחלתו (תב, ב).

2) ר"ה ד, סע"א.

3) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקס"ח ס"ה ואילך. סרי"ב ס"ט. וש"נ.

4) איוב יא, ו. וראה שמו"ר רפמ"ו.

5) ספ"ט.

6) ויק"ר רפכ"ה.

7) ראה המשך תער"ב ח"ג ע' א'תח. וראה גם לקו"ש חי"ח ע' 121. וש"נ.