4

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. דובר אודות המנהג לומר בליל שבת קודם "לכה דודי" ששה מזמורים, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהמקור להתחיל מ"לכו נרננה" הוא מנהג הרמ"ק1.

כן דובר אודות אופן אחיזת ה"לחם משנה" בשבת, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שנתפרש בשו"ע2 – ע"פ קבלה – כיצד עושין ביום השבת וכיצד עושין בליל שבת (והראה בידיו הק' אופן הנהגת אדמו"ר מהוריי"צ)3.

ב. כ"ק אדמו"ר שליט"א התעניין אצל הרב עזריאל זעליג שי' סלונים – שהי' בליובאַוויטש שמונה שנים – ע"ד הנהגת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. ובין הדברים נזכר מנהגו, שאחר אכילת דגים, הי' שותה כוס יין (כמעט שלם) ואומר "לחיים", ואח"כ הי' שותה מעט מים, ושופך קצת מים על ידיו ומנגב שפתיו.

[א' הנוכחים – שלא השתתף בסעודה – ביקש מא' המסובים מעט משקה לומר "לחיים". ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שע"פ דין4 – אם יברך תחילה על יין, יפטור גם את המשקה5 (והוסיף בבת-שחוק: אף שיתכן שאצלו ה"משקה" עיקר...)].

א' המסובים הזכיר אודות הנהגת ר' הלל מפּאַריטש6 (שכבר בצעירותו הי' בקי בכתבי האריז"ל, והיו לו הנהגות מיוחדות), לטבול את הלחם במלח שבע פעמים (ולא ג"פ, כנהוג), ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

1) ראה שער הכולל פי"ז ס"ז. וש"נ.

2) או"ח ר"ס עדר. שו"ע אדה"ז שם ס"ב. וש"נ.

3) ברשימה נוספת, שמתאים גם עם המבואר בקבלה, שבליל שבת המלכות היא למטה מז"א, וביום השבת שוים בקומתם (ראה פע"ח שער השבת פ"כ. מאמרי אדה"ז תפלה ע' תנו. ע' תפד).

4) והוסיף בבת-שחוק, שבמ"ת ניתנה גם נגלה דתורה.

5) ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקע"ד ס"ד. וש"נ.

6) ראה ר"פ מתולדותיו בתחלת ספרו פלח הרמון בראשית ושמות. וראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' תקח ואילך. וש"נ.