71

לאחר שנבדלו ממים תחתונים ונתעלו בתכלית העילוי. והענין בזה, דהנה, מים מורה על ענין התענוג, כי מים מצמיחים כל מיני תענוג33. וזהו החילוק בין מים עליונים, שהם מקור התענוגים הרוחניים, למים תחתונים, שירדו להיות מקור לתענוגים הגשמיים. ולכן מים תחתונים בוכים אנן בעינן למהוי קדם מלכא34, שבכייתם היא על עוצם ירידתם כו'. [ומשום זה הובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח ובניסוך המים בחג35. וזהו גם הטעם שגדלה כ"כ מעלת שמחת בית השואבה, כמארז"ל36 מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, כמשנ"ת במ"א בארוכה37]. וזהו שאמרו רז"ל בזמן שישראל עושין רצונו של מקום הארץ שותה ממים עליונים שע"ג הרקיע, שמשם נמשכת ההשפעה בתוס' וריבוי בלי גבול. וענין זה מרומז במ"ש ונתתי גשמיכם בעתם, שרומז על המשכת מים עליונים, וכמו שאנו רואים שאינו דומה המשקה שדותיו בסתם מים לגבי מי גשמים, שאין טובת הצמיחה כ"כ כמו ע"י מי גשמים, כמ"ש38 כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה, שעיקר הצמיחה הוא דוקא ע"י מי גשמים, שיורדים בגבורה39, שהם המרווים את הארץ, ועי"ז נעשית הצמיחה באופן נעלה יותר, וכמו חטים ככליות40, ועד שאפילו אילני סרק עושים פירות41. וכל זה נעשה ע"י התורה, כמ"ש אם בחוקותי תלכו וגו', שתהיו עמלים בתורה42. וזהו גם מה שאמר ר' יוחנן בירידת גשמים הכתוב מדבר, שכוונתו על התורה, כי, ירידת התורה למטה היא השפעה עצמית, ולכן אי אפשר להיות ירידת והתלבשות אור התורה אלא בהלבשה גשמית, כי כל השפעה פנימית ועצמית אינה יכולה לבוא אלא במהות גשמי כו'.

ה) וזהו

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, דמ"ש כאן שם אלקים דוקא43, שהו"ע הגבורה, ה"ז כדי להורות על גודל מעלת ההשפעה, כמו גבורות גשמים, שהו"ע מים עליונים, כנ"ל. וזהו וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, שזוהי ההמשכה מעשרת

33) ראה תניא פ"א.

34) תקו"ז תיקון ה (יט, סע"ב). תוס' הרא"ש בראשית א, ז. בחיי ויקרא ב, יג.

35) תוס' הרא"ש ובחיי שם. פרש"י ויקרא שם. וראה אוה"ת (יהל אור) לתהלים ס"ע שמ.

36) סוכה נא, א-ב.

37) שיחת שמחת ביה"ש תשט"ז בתחלתה (תו"מ חט"ו ע' 54 ואילך).

38) ישעי' נה, י.

39) ראה תענית ב, א.

40) ראה תו"כ בחוקותי שם, ד.

41) ראה תו"כ ופרש"י בחוקותי שם.

42) תו"כ ופרש"י שם, ג.

43) ראה ריש וסוף ד"ה וידבר אלקים אכה"ד עטר"ת. תרפ"ח. וראה המשך תער"ב ח"ב ע' א'פא.