81

(הנחה בלתי מוגה)

וידבר

הוי' גו' בהעלותך את הנרות גו' ויעש כן אהרן וגו'1, ומפרש רש"י2, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. וידועה הקושיא3 במ"ש ויעש כן אהרן, הלא מצינו בתורה כו"כ ציוויים שנאמרו לאהרן שלא נאמר בהם ויעש כן אהרן, ולמה כאן דוקא נאמר ויעש כן אהרן. גם צריך להבין מה שאמרו חז"ל4 למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים5, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא הי' עמהם בחנוכה כו', אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות, וצריך להבין הטעם דשלך גדולה משלהם, דלכאורה, הלא יש מעלה יתירה בחנוכת הנשיאים שאז הקריבו קרבנות בריבוי גדול יותר מכל הימים שלאחרי זה, ועד"ז בנוגע לקטורת, שבדרך כלל לא היתה קריבה על מזבח החיצון אלא על גבי מזבח הפנימי, ורק בחנוכת הנשיאים היתה הוראת שעה שהקריבו קטורת ע"ג מזבח החיצון (כמ"ש בפירוש רש"י6), וכל זה הי' מצד מעלת החינוך בפעם הראשונה, כמשל התינוק כשמחנכין אותו ללמוד נותנים לו מתנה יתירה כו', וכמו כן בחנוכת הנשיאים הי' המשכת ריבוי אורות שעי"ז יוכל להיות אח"כ כללות ענין הקרבנות בסדר הרגיל7, משא"כ בנוגע להדלקת הנרות ע"י אהרן, הרי גם בפעם הראשונה היתה ההדלקה באותו אופן כמו שהיתה בכל הימים שלאחרי זה, וא"כ, מהו הפירוש שלך גדולה משלהם, בה בשעה שבחנוכת הנשיאים (שלהם) ישנו ענין של ריבוי והוספה, ואילו הדלקת המנורה (שלך) אינה באופן של הוספה, אלא רק ע"ד הרגיל8.

1) ריש פרשתנו (בהעלותך ח, א-ג).

2) מספרי עה"פ.

3) אוה"ת פרשתנו ע' שכז.

4) פרש"י עה"פ. וראה תנחומא פרשתנו ג. ה. במדב"ר פט"ו, ג. שם, ו.

5) ברש"י שברמב"ן: לחנוכת הנשיאים. ובדפוס ראשון: לחנוכת המזבח.

6) נשא ז, יד.

7) ראה תו"א וישב (חנוכה) כט, ד ואילך. לקו"ת נשא כט, א ואילך.

8) ראה ד"ה בהעלותך תקס"ו (מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' רמב ואילך) – הובא באוה"ת שם ע' שנד. תרל"ה (סה"מ תרל"ה ח"ב ע' שכט ואילך). תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ע' שיח ואילך). וראה גם המשך תרס"ו ע' קכה-ו.