15

בלתי מוגה

א. [כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "אבינו מלכנו", ניגון ג' הבבות (להבעש"ט, הרב המגיד ורבנו הזקן), ניגון אדמו"ר האמצעי, ניגון "ימין ה'" מאדמו"ר הצ"צ, ניגון מאדמו"ר מהר"ש, ניגון מאדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, וניגון ה"בינוני"].

צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה תקעו בחודש שופר.

[אחרי המאמר צוה שא' המסובים יהי' "פורס מפה ומקדש"1, ואמר, שאלו שיצאו ידי חובתם בקידוש זה, לא יוכלו לקדש עוה"פ, אלא אם ירצו להוציא את בני ביתם].

* * *

ב. רבנו הזקן פוסק באגרת התשובה2, בנוגע לברכת "סלח לנו", שכאשר מברכים ברכה בשם ומלכות, בודאי מתקיים הדבר, "בלי שום ספק וס"ס בעולם", ש"הרי ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה, אלא אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו כו'".

וכן הוא בנוגע לבקשה שמבקשים בר"ה "מלוך על העולם כולו בכבודך", וחותמים בברכה "ברוך אתה הוי' מלך על כל הארץ" – שבודאי נעשה כן בפועל, עם כל הפרטים שבדבר: "וידע כל פעול כו' ויבין כל יצור כו' כל אשר נשמה באפו", וכמבואר בכתבי האריז"ל3 שקאי על ג' העולמות בריאה יצירה ועשי'.

ומ"ראש השנה" נמשך ענין זה על כל השנה כולה (כמו בראש בגשמיות, שבו נמצאת החיות בתחלה, וממנו נמשכת אח"כ בכל האיברים)4, וההמשכה היא עד לעולם העשי', ועד להמדריגות התחתונות ביותר שבו, ועד למטה מעשרה טפחים.

וכל זה – "בלי שום ספק וס"ס בעולם", "מאחר שביקשנו כו'", ע"פ פסק חז"ל הנ"ל.

*

1) פסחים ק, סע"א. וראה גם שיחת יום ב' דר"ה תשכ"ד ס"ד (תו"מ חל"ח ס"ע 12 ואילך). וש"נ.

2) פי"א.

3) סידור האריז"ל במקומו. מ"ח מס' ליל ר"ה פ"ח מ"ב. הובא בלקו"ת שלח מז, א.

4) ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א ואילך. ובכ"מ.