165

– התוועדות א –

בלתי מוגה

א. בשבת בראשית שנת תש"ה1 אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר (בהמשך להתוועדות דשמח"ת2):

שבת בראשית היו חסידים נוהגים "שטאַרק פאַרברענגען".

ואמר גם3 שהארה משבת בראשית מאיר בכל שבתות השנה, וכידוע הפתגם4 שמשבת בראשית "לוקחים" על כל השנה כולה, והיינו, שלפי אופן העמידה ("ווי מ'שטעלט זיך") בשבת בראשית כך נמשך על כל שבתות השנה, וכיון שיום השבת "מיני' מתברכין כולהו יומין"5, כל ימי השבוע, נמצא, ששבת בראשית פועל על כל ימי השנה.

והוסיף לספר, שהחסיד ר' פינחס רייזעס (בנו של הראב"ד דשקלאָוו) – שהי' ראש החסידים וראש החוזרים, ועל ה"הנחות" שלו אמר הצ"צ, שאם זה כת"י הר"פ ז"ל הרי זה בדיוק6 – סיפר להצ"צ, שפעם בשבת בראשית כשרבינו הזקן קרא בתורה7 את הפסוק הראשון, "בראשית ברא אלקים", כשראשו הי' מכוסה בהטלית7, הרכין את ראשו על הס"ת, ונכנס לדביקות ("ער האָט זיך פאַר'דביקות'ט") למשך זמן, עד שהתעורר מדביקותו והמשיך לקרוא התיבות "את השמים ואת הארץ".

ואמר הצ"צ, שמן הסתם היתה דביקותו של רבינו הזקן בההתבוננות בפירוש הבעש"ט בפסוק זה (כידוע שרבינו הזקן שמע אצל המגיד ריבוי תורות של הבעש"ט, וביניהם גם תורה זו)8:

"בראשית" – התחלת העבודה היא – "ברא אלקים", לגלות את

1) בתחלתה (סה"ש תש"ה ע' 64 ואילך). וראה גם שיחת ש"פ בראשית תשכ"א (התוועדות ב) סי"ב (תו"מ חכ"ט ע' 129 ואילך).

2) כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר, שבכלל יש מעט רשימות משבת בראשית, אבל, מה שיש, הרי זה מסתמא המשך לשמח"ת.

3) שם ס"ד (ע' 65).

4) ראה לעיל ע' 157. וש"נ.

5) זח"ב סג, ב. פח, א.

6) ראה סה"ש תרצ"ו ס"ע 126. וראה גם תו"מ חל"ו ע' 234 ואילך. וש"נ.

7) ראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' קצה. וש"נ.

8) ראה כש"ט בהוספות ס"ד. וש"נ.