272

(הנחה בלתי מוגה)

וכל

בניך לימודי הוי' ורב שלום בניך1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמרו2 פירוש המצו"צ ומצו"ד שלימודי הוי' הם תלמידי הוי', תלמידי המקום ב"ה, והיינו ע"י לימוד התורה, כפירוש התרגום אלפין באורייתא. ומפרש גם המשך הפסוק ורב שלום בניך, שמזה למדו חז"ל3 שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אל בוניך, היינו, שע"י לימוד התורה (לימודי ה') נעשה בנין העולם (בוניך), כי קיום העולם הוא ע"י התורה, כמארז"ל4 אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר5 אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.

ובהמשך

המאמר6 מביא כ"ק מו"ח אדמו"ר, דהנה כתיב7 עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, דעשרה מאמרות דבריאת העולם8 מכוונים נגד עשרת הדברות9, וע"י עשרת הדברות נעשה קיום העשרה מאמרות, דהיינו קיום העולם. ויש לבאר מה שמוסיף בענין זה, ע"פ מ"ש אדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה10 בפירוש הכתוב11 לעולם הוי' דברך נצב בשמים, שדברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים גו'12, תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים להחיותם, כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש, וכן בכל הברואים, אילו היו מסתלקות כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראו בששת ימי בראשית, היו חוזרים לאין ואפס ממש. והיינו, שהעשרה מאמרות נמצאים בהנבראים בכל עת ובכל רגע להחיותם ולהוותם להיות יש מאין ואפס. וכיון שבכל עת ובכל רגע צריכה להיות התהוות הנבראים

1) ישעי' נד, יג.

2) ד"ה וכל בניך שנת תרפ"ט – "ש"פ ויצא, קריאת החתן שי' לתורה, וביום ב' וישלח לילה על החתן-מאָל בישיבת "תומכי תמימים" בווארשא" (סה"מ קונטרסים ח"א טז, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 71 ואילך).

3) סוף ברכות.

4) פסחים סח, ב.

5) ירמי' לג, כה.

6) פ"ג.

7) נשא ז, פו.

8) אבות פ"ה מ"א.

9) זח"ג יא, ב ואילך.

10) רפ"א.

11) תהלים קיט, פט.

12) בראשית א, ו.