304

מעתיק את הפסוק כולו, אלא רק את התיבות "קטנתי מכל החסדים ומכל", ומוסיף "גו'" (או כפי שנדפס בטעות: "כו'"6).

ולכאורה אינו מובן7 – דממה נפשך: אם נוגע כאן הן ענין החסדים והן ענין האמת, הי' רבינו הזקן צריך להעתיק גם תיבת "האמת"; ואם נוגע כאן רק ענין החסדים (כהפירוש הפשוט באגה"ק שמדבר אודות החסד שהקב"ה עושה לאדם), ואילו אמת אינו נוגע לעניננו – הי' רבינו הזקן צריך להעתיק רק את חלק הפסוק "קטנתי מכל החסדים", ולסיים בתיבת "גו'", ע"פ הכלל ש"כל פסוקא דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן לי'"8, שלכן "נוהגין רז"ל כשמביאין פסוק ואינם משלימים אותו, כותבים וגומר"9, אבל לא להוסיף תיבת "ומכל", שהיא התחלת הענין השני – "ומכל האמת"?

ד. ויובן בהקדם החילוק בין "כל החסדים" ל"כל האמת":

"כל האמת" הם גם חסדים, אלא ש"חסדים" סתם הם הטובות שעשה הקב"ה אע"פ שלא הבטיח, ואילו "אמת" הם החסדים שהוצרך הקב"ה לעשות מצד מדת האמת, לעמוד בדיבורו שהבטיח לעשות החסד, כמ"ש רש"י בפירוש "ומכל האמת", "אמתת דבריך .. כל ההבטחות שהבטחתני".

[וזהו גם מה שהקשה הרמב"ן על אונקלוס "שתרגם מכל חסדין ומכל טבוון, והוא רגיל לתרגם חסד ואמת טיבו וקשוט"].

ומזה מובן, שאצל יעקב היו שני הענינים – "מכל החסדים ומכל האמת" – שהרי מצינו בכתוב כמה הבטחות שהקב"ה הבטיח ליעקב, כמ"ש10 "ואתה אמרת היטב איטיב עמך", וכמו"כ עשה הקב"ה עמו כמה חסדים שלא הבטיח עליהם; משא"כ כאשר רבינו הזקן מביא ענין זה בנוגע לחסדים שהיו בגאולה די"ט כסלו – הרי כיון שאז לא היו הבטחות מיוחדות, אזי מתאים רק חלקו הראשון של הפסוק: "קטנתי מכל החסדים", ולכן לא מזכיר רבינו הזקן את ענין "האמת".

אבל עפ"ז נשארת עדיין השאלה – שלא הי' לו להזכיר גם תיבת "ומכל"?

אך הענין הוא – שלאמיתתו של דבר יש הבטחה לכל אחד

6) ראה גם ב"לוח התיקון" לתניא אגרת התשובה בכמה מקומות.

7) ראה גם לקו"ש חט"ו ע' 280 הערה 52.

8) תענית כז, ב. וש"נ.

9) תשבי ערך גמר.

10) שם, יג.