בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תשכ"ז.

75

"וידבר1 גו', דבר גו', יברכך גו', יאר גו', ישא גו', ושמו גו' ואני אברכם"2.

יתן השי"ת לכל אחד מכם, ולכולכם יחד, חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים, ובפרט – הצלחה רבה ומופלגה בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות, ושהלימוד יביא לידי מעשה3 – קיום המצוות בהידור, מתוך בריאות הנכונה, ובשמחה ובטוב לבב.

ויקויים בכם "הקהל" בלימוד התורה – להקהיל יחד את כל חלקי התורה – פשט, רמז, דרוש, סוד4, ולאחדם לאחדים כאחד, עד לאחד ממש5. ועי"ז6 – להמשיך את האחדות הפשוטה7, שיקויים "ונגלה8 כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו"9, ועי"ז – לקרב ולגלות10 את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, בעגלא דידן, למטה מעשרה טפחים.

שנה טובה, חתימה וגמר חתימה טובה.

______  ______

1) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית) ונדפס בלקו"ש שם ע' 380 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2) נשא ו, כב-כז.

3) ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

4) עיין הל' ת"ת לאדה"ז פ"א סוס"ד.

5) עיין לקו"ת ר"פ נצבים.

6) ראה תניא ספכ"ג.

7) ראה שבת לא, ב. ובגמרא שם "לאחת", וביאר רש"י "יחידה".

8) ישעי' מ, ה.

9) בשווה (רש"י וירא כב, ח).

10) במדב"ר (פי"א, ב) "נגלה ונכסה כו'". וברמב"ם הל' מלכים ספי"א: "בחזקת כו' בודאי". ועיין מכתב כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע הידוע (אג"ק שלו ח"א ע' שט ואילך) בביאור ל' מארז"ל "בן דוד בא" או "דוד בא".