76

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. דובר אודות אמירת הבדלה בקיטל וטלית1, כיון שבזמן ההבדלה נמצאים עדיין במדריגת הקדושה שלפנ"ז.

כן דובר אודות ברכת בשמים בהבדלה במוצאי יוהכ"פ שחל בשבת, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שיש בזה חילוקי מנהגים2.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סיפר3, שבמוצאי יוהכ"פ הי' כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע נותן שיורי ההבדלה לבנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, כדי שיערוך הבדלה לעצמו. והחידוש בזה – שהרי בכל השנה "אין צריך להטעים מכוס של הבדלה .. אלא המבדיל רגיל לשתותו כולו", ו"נוהגין לשפוך על השלחן מן יין הנשאר בכוס אחר שתיית המבדיל ומכבין בו הנר"4, ואעפ"כ, במוצאי יוהכ"פ הי' אדנ"ע נותן שיורי ההבדלה, כנ"ל.

וסיפר הרש"ג הסיפור הידוע5 אודות החסיד ר' שמואל דוב מבאַריסאָוו, שהתחבא לשמוע את הלימוד של הצ"צ עם אדמו"ר מהר"ש במוצאי יוהכ"פ, וסוף הסיפור – שהצ"צ נתן להרש"ד משיורי ההבדלה, והבריא. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שלא שמע הסיום שעי"ז הבריא.

דובר גם אודות אמירת "ויתן לך"6 במוצאי יוהכ"פ שחל בשבת (כפי שנדפס ב"מחזור השלם"). ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שצריך לומר "ויתן לך" יחד עם מישהו אחר, כדברי כ"ק אדנ"ע7.

[לא' המסובים ששאל אם עדיין אפשר לומר "ויתן לך", השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת-שחוק: הרי ישנו הענין ד"יתן ויחזור ויתן"8].

ב. דובר אודות השיעור9 של אכילת פרס10. ואמר כ"ק אדמו"ר

1) ספר המנהגים חב"ד ע' 59. וראה אוצר מנהגי חב"ד יוהכ"פ ע' רמז. וש"נ.

2) ראה שו"ע ואדה"ז או"ח סתרכ"ד ס"ג. וראה גם נטעי גבריאל הל' יוהכ"פ פס"ז ס"ד. וש"נ.

3) ראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' שפט. וש"נ.

4) שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ו ס"ה-ו. וש"נ.

5) ראה גם תו"מ שם ע' רסח. וש"נ.

6) ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת שחוק: "ס'איז דאָך גוטע פסוקים"...

7) ראה "חקרי מנהגים" ח"א (כפ"ח תשנ"ט) ע' קלב ואילך. וש"נ.

8) פרש"י עה"פ (תולדות כז, כח).

9) ראה גם תו"מ חל"ז ס"ע 159 הערה 293 בסופה. וש"נ.

10) ואמר הרמד"ר, שראה הגהה של אביו על דברי החת"ס (בשו"ת ח"ו סט"ז) ששיעור אכילת פרס הוא ט' מינוט – שלפי דברי רבינו הזקן בהל' פסח בנוגע לשיעור הילוך מיל, צ"ל שיעור אכילת פרס י"ב מינוט.