12

(הנחה בלתי מוגה)

באתי1

לגני אחותי כלה2. ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא בהמשך מאמרי ההילולא שלו3, דאיתא במדרש4 באתי לגני, לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחלה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שע"י החטאים, החל מחטא עץ הדעת ע"י אדם הראשון, ואח"כ ע"י החטאים בדורות שלאחריו, סילקו השכינה מלמטה למעלה, עד לרקיע השביעי. ואח"כ התחיל אברהם והורידה מרקיע השביעי לששי, ואח"כ גם הצדיקים שלאחריו, עד למשה רבינו, שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין5, שהוריד והחזיר את השכינה לגני לגנוני, מרקיע הא' לארץ. ולכן הנה מיד לאחרי מ"ת הי' גם הציווי ע"י משה רבינו6 ושכנתי בתוכם7, שתהי' השראת השכינה למטה, דהיינו בבנ"י, שזהו הדיוק ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל8, וענין זה נעשה ע"י עבודת המשכן ומקדש דאקרי משכן9 [ולאידך גיסא, כפשטות הכתוב, דעיקר הציווי הוא על עבודת המשכן והמקדש, ועי"ז נמשך הענין דושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל]. ועי"ז נעשית השראת השכינה למטה, וכמ"ש10 צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עלי', היינו, שצדיקים, דקאי על כל אחד מישראל, ועמך כולם צדיקים11, משכינים וממשיכים12

1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק יז מד"ה באתי לגני ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ע' 152 ואילך).

2) שה"ש ה, א.

3) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת (נדפס בסה"מ תש"י ע' 111 ואילך), שניתן על ידו ליו"ד שבט ה'תש"י, יום הסתלקותו.

4) שהש"ר במקומו. וש"נ.

5) ויק"ר פכ"ט, יא. וראה ד"ה באתי לגני תשי"א ספ"ב ואילך (תו"מ ח"ב ע' 194 ואילך).

6) ראה ד"ה באתי לגני ה'תשמ"ג קרוב לתחלתו.

7) תרומה כה, ח.

8) ראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחלתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב. לקו"ת ר"פ נשא (כ, סע"ב).

9) עירובין ב, א.

10) תהלים לז, כט. שהש"ר שם. ב"ר פי"ט, ז. במדב"ר פי"ג, ב.

11) ישעי' ס, כא. סנהדרין ר"פ חלק.

12) ראה מהרז"ו לב"ר שם. מתנות כהונה ומהרז"ו לבמדב"ר שם.