137

– לתלמידים השלוחים לאוסטרליא1*, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. עיקר הכוונה בנסיעה שלכם היא – בגלל שמוכרחים להביא לשם "נר מצוה ותורה אור"2, עד ל"מאור" שבתורה, פנימיות התורה, תורת החסידות; וכיון שבכל ענין צ"ל הקדמת אתעדל"ע לאתעדל"ת3, לכן, כדי לפעול על הנמצאים שם שיהיו חסידי ליובאוויטש – של רבנו הזקן ושל כ"ק מו"ח אדמו"ר, שולחים אתכם, בתור תלמידים שראו את כ"ק מו"ח אדמו"ר, שמעו אודותיו ולמדו חסידות (ככל פרטי הענינים שבזה), שזו תהי' אתעדל"ע לפעול שם כמה פעמים ככה – "נרות להאיר"4.

אמנם, כדי שיתקבל הדבר בטוב יותר – הרי זה צ"ל (לא באופן שהנכם באים לעורר אותם, אלא) באופן שאתם נוסעים בתור תלמידים, להשתתף שם בבניית מוסד על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שמטרתו להעמיד "נרות להאיר", לכבוש את מעלבורן כולה, ולאח"ז את כל אוסטרליא, לעשותה מדינה חסידית.

לכל לראש – המדובר הוא בנוגע לתלמידים (בחורים) הנמצאים שם, ולאח"ז – להשפיע על ידם על כלל ישראל שם, הן זקנים והן צעירים, גם הצעירים ביותר, וגם על הנשים והבנות שם – לא באופן ישר, שהרי אין זה הענין שלכם, אלא ע"י תוספת ההתעוררות בכללות הענין.

וכיון שאצל חסידים, ובחורים בפרט, צריך כל ענין להתחיל מלימוד הנגלה ולימוד החסידות, הנה תפקידכם שם לכל לראש הוא – ללמוד בהתמדה ושקידה הן נגלה והן חסידות, ובשופי גדול, בריבוי בכמות – כפי שמבינים ורואים גם "בעלי בתים", וגם ריבוי באיכות – שבמשך הזמן יוכלו גם שם להבחין ("פאַנאַנדערקלייבן זיך") בזה, והלימוד יהי' מתוך הרחבה באהבת ה' ויראת ה', שזה נעשה ע"י עבודת התפלה.

1) *) ראה לעיל ע' 114 הערה 61. וש"נ.

2) משלי ו, כג.

3) ראה לקו"ת ויקרא ב, סע"ב ואילך. ובכ"מ.

4) ראה תו"מ ח"ד ריש ע' 228. וש"נ.