189

כולה (המצוות שבתורה98) לתפילין"99, שעי"ז "ראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"100.

ו"כן תהי' לנו", במקום הזה ובזמן הזה.

ו"מיסמך גאולה לגאולה"101 – גאולת אחשורוש לגאולת פסח, אשר, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"102, "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"103, ע"י משיח צדקנו.

* * *

יד. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה וקבל היהודים את אשר החלו לעשות.

* * *

טו. בפורים תרצ"ו104 – שאז היתה הקביעות (בנוגע לתענית אסתר, שבת זכור ופורים) כמו בשנה זו, שפורים חל ביום ראשון, ושבת פ' זכור חל בערב פורים, ותענית אסתר חל ביום חמישי – סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר105 אודות פורים שנת תרע"ט, שגם אז היתה אותה קביעות, שהלך עם אביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, לאחרי התענית ביום חמישי, ואדנ"ע הי' חלוש מהתענית, ואמר לו שיזכיר דבר-מה ("דערמאָן עפּעס"), והזכיר את הסיפור שסיפר אחיו הגדול של אדנ"ע, מה ששמע מחותנו, ששמע מר' פינחס רייזעס (אחד מראשוני וגדולי החסידים של רבינו הזקן) – אודות הפורים שהי' בשנת תקמ"ז (דהיינו לפני מאה ושמונים שנה), שגם אז היתה אותה קביעות.

– ולפני כן הסביר כ"ק מו"ח אדמו"ר106 הטעם שהי' נקרא "ר' פינחס רייזעס", לא ע"ש אביו, וגם לא ע"ש אמו, אלא ע"ש חותנתו, אף שלכאורה הי' מתאים יותר לקראו על שם אביו, שהרי אביו, ר' העניך שיק, הי' מגדולי הרבנים והלומדים בדורו, מגאוני שקלאָוו, שהיתה אז

98) ראה אג"ק חכ"ו ע' קעג הערה ד"ה שהוקשה. לקו"ש ח"ה ע' 226 ובהערה 29. ח"ט ע' 79 ובהערה 3. תו"מ סה"מ אב ריש ע' שיז. תו"מ חל"ה ע' 275. ועוד.

99) קידושין לה, א. וש"נ.

100) תבוא כח, יו"ד. וראה ברכות ו, א. וש"נ.

101) מגילה ו, סע"ב ובפרש"י.

102) ר"ה יא, רע"א. שמו"ר פט"ו, יא.

103) מיכה ז, טו.

104) לשלימות הענין – ראה גם ש"פ תזריע ס"ו ואילך (לקמן ע' 249 ואילך).

105) שיחת פורים תרצ"ו ס"ז (סה"ש תרצ"ו ע' 127 ואילך). וראה גם שיחת פורים תשי"ז סט"ז ואילך (תו"מ חי"ט ע' 177 ואילך). וש"נ.

106) ס"ד ואילך (סה"ש שם ע' 126 ואילך). וראה גם שיחת פורים תשכ"ג סכ"ח ואילך (תו"מ חל"ו ע' 234 ואילך). וש"נ.