296

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרש"ג שאל ע"ד מנהגנו שאין אומרים "חסל סידור פסח", ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

רבינו הזקן לא הכניס בסידורו אחרי ההגדה "חסל סידור פסח", מפני שפסח אינו מסתיים, אלא נמשך תמיד (נוסף על הארת המועדים שנמשכת בכל יום)1, כי ענינו של חג הפסח הוא יצי"מ, והענין דיצי"מ צריך להיות תמיד2.

*

ב. הרש"ג שאל ע"ד אמירת שיר השירים בליל פסח, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

לא ראיתי שכ"ק מו"ח אדמו"ר יאמר שיר השירים בליל פסח3 (משא"כ בערב שבת, אבל אינני זוכר אם הי' זה בקיץ או בחורף4), אך אאמו"ר5 נהג לאומרו6.

*

ג. רש"ג: מהו הענין ב"מעשה ברבי אליעזר כו' עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן ק"ש של שחרית".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כבר דובר על זה בהתוועדות7, שהתלמידים באו להודיע לרבותיהם שכבר סיימו את עבודתם, ובמילא נסתיימה גם עבודת רבותיהם.

*

1) שיחת ליל ב' דחה"פ תש"ג סמ"ז (סה"ש תש"ג ע' 75) – נעתק בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים בסופה.

2) נתבאר בארוכה בשיחת אחש"פ תשכ"ד סי"ז ואילך (תו"מ חל"ט ע' 326 ואילך). וש"נ.

3) ראה גם ר"ד לילות חה"פ תשכ"ה בסופו (תו"מ חמ"ג ע' 159). וש"נ.

4) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' קפז. וש"נ.

5) לא' המסובים ששאל אודות כתביו של כ"ק הרלוי"צ, באמרו ששמע שכתב פירוש על ההגדה, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שנדפסה רק "הסכמה" שלו על הגדה של פסח (ראה שיחת ליל ב' דחה"פ תשח"י סט"ז (תו"מ חכ"ב ס"ע 229)).

6) ראה גם "רשימת זכרונות" הרבנית הצדקנית חנה ע"ה ז"ל חוברת כט ס"ע 5. וש"נ.

7) ראה שיחת ליל ב' דחה"פ תשט"ו ס"י (תו"מ חי"ד ע' 9 ואילך). וש"נ.