298

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: יש שיחה מכ"ק מו"ח אדמו"ר1 שע"פ קבלה יש להטמין את האפיקומן בין ב' כרים, ושאל אם אפשר להניחו תחת הכרים או ביניהם דוקא?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "צפון" פירושו טמון, ולכן צריך להטמין האפיקומן ביניהם דוקא.

*

ב. רש"ג: מבואר בקבלה2 שד' הקושיות הם כנגד ד' עולמות אבי"ע, וקושית מסובין היא כנגד אצילות – איך שייך ענין של קושיא, שהיא מסטרא דרע3, כנגד עולם האצילות, עליו נאמר4 "לא יגורך רע"?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הרי גם אצילות הוא "עולם", ויש גם קליפה ששייכת לעולם האצילות (אף שמקומה בעולם הבריאה5), שנקראת "ראו מ"ה"6, וכיון שיש שם ענין של קליפה, שייכת גם קושיא כו'7.

*

ג. רש"ג: מ"ש בהגדה "וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק"8, איך שייך לומר "וארבה" בנוגע ליצחק בלבד9?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: איתא בקבלה10 ש"ארבה" בגימטריא "יצחק".

ויש להוסיף ולבאר בנוגע לפירוש רש"י על הפסוק: "וארבה את

1) ראה שיחת ליל א' דחה"פ תרח"ץ בתחלתה (סה"ש תרח"ץ ע' 260). תש"ה ס"ב (סה"ש תש"ה ע' 83). וראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תש"כ ס"ה (תו"מ חכ"ח ע' 14).

2) פע"ח שער חהמ"צ פ"ז.

3) זח"ג קכד, ב (ברע"מ). הובא ונתבאר בתניא אגה"ק סכ"ו.

4) תהלים ה, ה. וראה לקו"ת במדבר ג, ג. וש"נ.

5) ראה תו"מ חמ"א ע' 303. וש"נ.

6) ראה כתר שם טוב סל"א. סשט"ו. לקו"ת תזריע כג, ד. בהר מג, א. ובכ"מ.

7) נתבאר בארוכה בשיחת ליל ב' דחה"פ ס"ז ואילך (לקמן ע' 313 ואילך).

8) יהושע כד, ג.

9) ראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תשי"א סי"ט (תו"מ ח"ג ע' 22). וש"נ.

10) ל"ת להאריז"ל ס"פ וירא. שעה"פ ר"פ בא. מ"ח סדר ליל פסח פ"י מ"א.