299

זרעו", "חסר ה"א, כמה מריבות ונסיונות עשיתי עמו עד שלא נתתי לו זרע", כפי שידובר בעזה"י בהתוועדות11.

*

ד. רש"ג: אצל אדמו"ר מהר"ש היו רואים בשעת הסדר "בעל- שם'סקע ענינים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאו דוקא בשעת הסדר, אלא כללות הנהגתו היתה באופן כזה12.

והוסיף: אדמו"ר מהר"ש הי' מצניע תחת הכר שלו עם האפיקומן שלו – גם את האפיקומן של בני ביתו, ופעם ביקש המשרת שיצניע גם את שלו, והשיב: "ניט אַלע קענען זיך אַרויפכאַפּן אויפן וואָגן"13.

*

ה. רש"ג: שאל מדוע אין מנגנים בשעת הסדר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: בנוסח ההגדה שלנו – אין פזמונים כו', וגם אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר לא ניגנו, כפי שיודעים כל אלו שהיו שם במשך כו"כ שנים (בהצביעו על הר"י כץ).

הרי"כ: אכן לא ניגנו, ואולי הסיבה היא בגלל שלא הי' זמן פנוי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אם הי' רוצים – היו מוצאים זמן14, ובפרט בליל ב', שאין מהדרים לאכול את האפיקומן קודם חצות15.

______  ______

11) שיחה הנ"ל סי"ד ואילך (לקמן ע' 319 ואילך).

12) ראה תו"מ חל"ב ע' 136. וש"נ.

13) = לא כולם יכולים לקפוץ על העגלה (ראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' קפ. וש"נ).

14) יש לציין שבמהלך הסעודה (כשהוצרכו להמתין זמן מה), הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן, וניגנו הניגון "על אחת כמה וכמה" (המו"ל).

15) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' קעט. וש"נ.