בס"ד. ר"ד ליל ב' דחג הפסח, בעת ה"סדר", ה'תשכ"ז.

298

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: יש שיחה מכ"ק מו"ח אדמו"ר1 שע"פ קבלה יש להטמין את האפיקומן בין ב' כרים, ושאל אם אפשר להניחו תחת הכרים או ביניהם דוקא?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "צפון" פירושו טמון, ולכן צריך להטמין האפיקומן ביניהם דוקא.

*

ב. רש"ג: מבואר בקבלה2 שד' הקושיות הם כנגד ד' עולמות אבי"ע, וקושית מסובין היא כנגד אצילות – איך שייך ענין של קושיא, שהיא מסטרא דרע3, כנגד עולם האצילות, עליו נאמר4 "לא יגורך רע"?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הרי גם אצילות הוא "עולם", ויש גם קליפה ששייכת לעולם האצילות (אף שמקומה בעולם הבריאה5), שנקראת "ראו מ"ה"6, וכיון שיש שם ענין של קליפה, שייכת גם קושיא כו'7.

*

ג. רש"ג: מ"ש בהגדה "וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק"8, איך שייך לומר "וארבה" בנוגע ליצחק בלבד9?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: איתא בקבלה10 ש"ארבה" בגימטריא "יצחק".

ויש להוסיף ולבאר בנוגע לפירוש רש"י על הפסוק: "וארבה את

299

זרעו", "חסר ה"א, כמה מריבות ונסיונות עשיתי עמו עד שלא נתתי לו זרע", כפי שידובר בעזה"י בהתוועדות11.

*

ד. רש"ג: אצל אדמו"ר מהר"ש היו רואים בשעת הסדר "בעל- שם'סקע ענינים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאו דוקא בשעת הסדר, אלא כללות הנהגתו היתה באופן כזה12.

והוסיף: אדמו"ר מהר"ש הי' מצניע תחת הכר שלו עם האפיקומן שלו – גם את האפיקומן של בני ביתו, ופעם ביקש המשרת שיצניע גם את שלו, והשיב: "ניט אַלע קענען זיך אַרויפכאַפּן אויפן וואָגן"13.

*

ה. רש"ג: שאל מדוע אין מנגנים בשעת הסדר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: בנוסח ההגדה שלנו – אין פזמונים כו', וגם אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר לא ניגנו, כפי שיודעים כל אלו שהיו שם במשך כו"כ שנים (בהצביעו על הר"י כץ).

הרי"כ: אכן לא ניגנו, ואולי הסיבה היא בגלל שלא הי' זמן פנוי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אם הי' רוצים – היו מוצאים זמן14, ובפרט בליל ב', שאין מהדרים לאכול את האפיקומן קודם חצות15.

______  ______

1) ראה שיחת ליל א' דחה"פ תרח"ץ בתחלתה (סה"ש תרח"ץ ע' 260). תש"ה ס"ב (סה"ש תש"ה ע' 83). וראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תש"כ ס"ה (תו"מ חכ"ח ע' 14).

2) פע"ח שער חהמ"צ פ"ז.

3) זח"ג קכד, ב (ברע"מ). הובא ונתבאר בתניא אגה"ק סכ"ו.

4) תהלים ה, ה. וראה לקו"ת במדבר ג, ג. וש"נ.

5) ראה תו"מ חמ"א ע' 303. וש"נ.

6) ראה כתר שם טוב סל"א. סשט"ו. לקו"ת תזריע כג, ד. בהר מג, א. ובכ"מ.

7) נתבאר בארוכה בשיחת ליל ב' דחה"פ ס"ז ואילך (לקמן ע' 313 ואילך).

8) יהושע כד, ג.

9) ראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תשי"א סי"ט (תו"מ ח"ג ע' 22). וש"נ.

10) ל"ת להאריז"ל ס"פ וירא. שעה"פ ר"פ בא. מ"ח סדר ליל פסח פ"י מ"א.

11) שיחה הנ"ל סי"ד ואילך (לקמן ע' 319 ואילך).

12) ראה תו"מ חל"ב ע' 136. וש"נ.

13) = לא כולם יכולים לקפוץ על העגלה (ראה גם תו"מ – רשימת היומן ע' קפ. וש"נ).

14) יש לציין שבמהלך הסעודה (כשהוצרכו להמתין זמן מה), הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן, וניגנו הניגון "על אחת כמה וכמה" (המו"ל).

15) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' קעט. וש"נ.