327

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרש"ג הזכיר שאלת אדמו"ר מהוריי"צ1 על הפיסקא "רשע מה הוא אומר כו' אילו הי' שם כו'" – איך מגיע כאן רשע, הרי הרשעים נחסרו בשלשת ימי אפילה?

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (בבת שחוק): במשך הזמן שבין ימי האפילה עד מכת בכורות היו יכולים לגדול (רשעים) חדשים!...

ב. הרש"ג הזכיר אודות הנהגת אדמו"ר מהוריי"צ בכניסתו לחדר אביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (לאחרי הסתלקותו), שלאחרי עריכת הכנות כו', הי' נכנס בלבושי שבת, ועומד אצל השולחן כו' – באותו אופן שהי' נכנס אליו ל"יחידות"2. ושאל, מהו הענין בזה, ומהו הענין המיוחד של שולחנו?

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

נוסף על גודל מעלת ציור הענינים שהיו בעבר, יש מעלה מיוחדת בעמידה אצל שולחנו של צדיק, שהרי כלי תשמישו של צדיק יש בהם קדושה (ע"ד כלי המשכן), ובפרט שולחנו של צדיק, שאצלו הי' לומד תורה ועובד עבודתו כו' יומם ולילה, שכל זה פועל על העץ הגשמי שנשארת בו קדושה כו'3.

[ולהעיר גם מהסיפור אודות הבעש"ט4, שפעם נכנס המשרת לנקות את חדרו בשעה שהי' ישן, וה"פּאַנטאָפל" (נעלי הבית) שלו היו מונחים ליד המטה, ולא ידע אם להזיזם או לא, ובסופו של דבר החליט להשאירם במקומם, וכשהבעש"ט הקיץ משנתו, אמר לו "יישר כח" על זה].

ויתירה מזה מצינו בגמרא5 שרבינו הקדוש אמר "שולחן יהא ערוך

1) שיחת ליל א' דחה"פ תש"ה ס"ו (סה"ש תש"ה ע' 83). וראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ דאשתקד ס"י (תו"מ חמ"ו ס"ע 303 ואילך). וש"נ.

2) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' רכו. וש"נ.

3) ראה בארוכה לקו"ש חל"ב ע' 24 ואילך. וש"נ.

4) ראה לקוטי סיפורים (פרלוב) בתחלתו (ס"ג).

5) כתובות קג, א (ובפרש"י).