בס"ד. ר"ד ליל שביעי של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז.

331

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: מבואר מעלת השמחה והגילויים דשביעי של פסח – מהי מעלתו על שאר ימי הפסח?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: בשביעי של פסח נגמר ונשלם הענין דיציאת מצרים, כי, עד אז היתה הגאולה רק לפי שעה, כיון שמצרים היתה עדיין בתקפה, ורק בשעת קרי"ס בשביעי של פסח הי' גמר ושלימות היציאה ממצרים1.

(והוסיף2:) בשביעי של פסח ישנו גם הענין דלידת נשמות ישראל, כמובא גם בתניא3.

א' המסובים שאל האם בשביעי של פסח ישנו גם העילוי ד"כל השביעין חביבין"4.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יש לחפש אם נתפרש הדבר להדיא5.

*

ב. רש"ג: מהו הטעם שבמ"ת היו חילוקים בין בנ"י (וכידוע שגם בענין הראי' יש כמה דרגות, ואין זה אצל כולם בשוה), ואילו בקריעת ים סוף היו כל בנ"י בדרגא אחת, וכולם ראו אלקות בשוה?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: גם בקריעת ים סוף היו חילוקי דרגות, וכמובן ממארז"ל6 שהים נבקע לי"ב גזרים עבור י"ב השבטים, וגם ראיית האלקות לא היתה אצל כל בנ"י בשוה7.

______  ______

1) ראה גם שיחת אחש"פ דאשתקד ס"ג (תו"מ חמ"ו ע' 331). וש"נ.

2) במענה לדברי הרש"ג שי', שהאמור לעיל הוא בפשטות הענינים, ומהו הביאור בעומק יותר.

3) אגה"ק ס"כ (קל, סע"ב). וראה גם שיחת אחש"פ תשח"י סי"א-ב (תו"מ חכ"ב ע' 252). וש"נ.

4) ויק"ר פכ"ט, יא.

5) יש לציין, שבשיחת אחש"פ (ס"י (לקמן ע' 357)) הביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מדברי הצ"צ ששביעי של פסח הוא בבחי' "כל השביעין חביבין" (ראה שיחת ליל שש"פ תש"ג סס"ו (סה"ש תש"ג ע' 92)), באמרו, שמישהו שאל אצלו בענין זה, ועי"ז נתעורר לעיין בזה כו'.

6) ראה פדר"א פמ"ב וברד"ל שם. מכילתא בשלח יד, טז. פרש"י תהלים קלו, יג.

7) ראה שיחת ליל שש"פ תרצ"ז ס"ה (סה"ש תרצ"ז ע' 232). וש"נ.