332

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: מובא בספר השיחות תש"ד1 שבשמח"ת ואחש"פ מנגנים ניגון "האָפּ קאָזאַק" של ה"שפּ֯אָלער זיידע" – מהו תוכנו של הניגון, ומהי שייכותו לחב"ד?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אדמו"ר הזקן כיבד ביותר את ה"שפּ֯אָלער זיידע"2, ותוכנו של הניגון – ענין הנצחון3.

*

ב. א' המסובים שאל מהי המעלה של חסידות על קבלה, והמעלה של קבלה על חסידות?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: קבלה – היא א' מד' אופני הלימוד דפרד"ס שבתורה: פשט רמז דרוש סוד (שהרי סוד הוא קבלה), שהם כנגד ד' הבחי' נפש רוח נשמה חי'; ואילו ענינה של תורת החסידות הוא בחי' היחידה, שפועלת שינוי בכל ד' הבחינות שיהיו באופן נעלה יותר כו'4.

*

ג. רש"ג: הפתגם5 שאחרון של פסח ענינו התגלות המשיח – האם זהו חידוש של הבעש"ט?!

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ענינו של משיח ישנו כבר בהפטרת היום; ואילו החידוש של הבעש"ט הוא בנוגע ל"סעודת המשיח"6, היינו, שהמשיך זאת באופן של סעודה, שמורה על ההמשכה בפנימיות, והרי זהו כל ענין החסידות – לפעול שיומשך בפנימיות7.

*

1) ע' 116.

2) ראה גם ר"ד יום שש"פ בעת הסעודה תשכ"ה (תו"מ חמ"ג ע' 184). וש"נ.

3) ראה גם תו"מ חמ"ה ע' 162. וש"נ.

4) ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות (תו"מ שם ע' 257 ואילך). וש"נ.

5) ראה שיחת ליל אחש"פ ה'ש"ת ס"ג (סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 72). יום אחש"פ תש"ב ס"ג (סה"ש תש"ב ע' 109 ואילך). ליל ויום אחש"פ תש"ד ס"א (סה"ש תש"ד ע' 105; ע' 109). יום אחש"פ תש"ה ס"ט (סה"ש תש"ה ע' 100).

6) סה"ש תש"ב שם – נעתק ב"היום יום" כב ניסן, אחש"פ.

7) ראה גם שיחת אחש"פ תשכ"ב בתחלתה (תו"מ חל"ג ע' 330 ואילך). וש"נ.