334

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. רש"ג: ב"היום יום"1 בנוגע לאחרון של פסח כתוב: "ביום מהדרים: לקדש, אח"כ מתפללים תפלת המנחה, ואח"ז סעודת יו"ט", הרי צ"ל קידוש במקום סעודה2, ואיך נהג אדמו"ר מהוריי"צ, ואולי קידש עוה"פ בעת הסעודה?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כ"ק מו"ח אדמו"ר לא קידש בעת הסעודה, ומסתמא שתה עוד כוס יין לאחרי הקידוש3, או אכל "קניידלאַך" (שהרי באחש"פ אוכלים שרוי').

*

ב. הרש"ג הזכיר דברי אדמו"ר מהוריי"צ4, בנוגע להנהגת רבותינו נשיאינו בר"ה, שכל נשיא בדורו הוסיף עוד רגע, ושאל, איך יתכן שאצל אדמו"ר מהר"ש, למשל, יתווסף לגבי הנשיאים שלפניו?

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שבזמנו של הנשיא שלפניו לא הי' עדיין חיוב להוסיף עוד רגע, ורק לאח"ז נתחדש חיוב זה.

ובמענה לשאלה מדוע הוספה זו היתה בר"ה דוקא, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שזהו לפי שראש השנה פועל על כל השנה כולה.

והוסיף, שבמאמרי ראש השנה של כ"ק אדמו"ר מהר"ש מדובר במיוחד על הקישור והשייכות שבין הימים טובים לימות החול של כל השנה.

*

ג. א' המסובים שאל אודות מ"ש אדמו"ר האמצעי5 שיכול להיות שרשע וטוב לו מעולה יותר מצדיק ורע לו, איך יתכן לומר כן?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הרי יש שם ביאור בענין זה. (והוסיף:)

1) כב ניסן, אחש"פ.

2) ראה שו"ע אדה"ז או"ח רסרע"ג. וש"נ.

3) ראה שם ס"ט. וש"נ. וראה גם דרכי חיים ושלום סתרי"ד.

4) סה"ש תש"ד ע' 11. תש"ה ע' 10. וראה גם תו"מ חכ"ט ע' 14.

5) שער האמונה פכ"ג.