4

בלתי מוגה

א. יום הילולא ("יאָרצייט") נכלל בסוג הימים שעליהם נאמר1 "והימים האלה נזכרים ונעשים", והיינו, שבכל שנה חוזר ונשנה ענין זה כמו בפעם הראשונה.

ומזה מובן – וגם מפורש בכ"מ2 – שכשם שבפעם הראשונה היתה עליית הנשמה, כמו"כ נעשית עליית הנשמה ביום ה"יאָרצייט" בכל שנה ושנה.

ואף שעליית הנשמה היא בתמידיות, בכל יום ויום, כדאיתא בגמרא3 "צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב, שנאמר4 ילכו מחיל אל חיל" – הרי העלי' התמידית אינה מגעת לעלי' שנעשית ביום ה"יאָרצייט", שזוהי עלי' שבאין-ערוך לגבי העלי' שיש בכל יום לגבי היום שלפניו.

וזהו הטעם שדוקא ביום ה"יאָרצייט" ישנם כמה דינים והלכות ומנהגים הקשורים עם עליית הנשמה (אף שענין העלי' ישנו גם בכל יום) – כיון שביום היאָרצייט נעשית עלי' שבאין ערוך לגבי העליות שעליהם נאמר "ילכו מחיל אל חיל".

ב. וכיון שביום ה"יאָרצייט" נעשית עלי' גדולה כזו, הרי מובן שביום זה צ"ל גם ענין של דין וחשבון:

ובהקדים – שיש ענינים שאף שלגבי דרגא פחותה יותר אינם תופסים מקום להחשב לענין של חטא, הרי לגבי דרגא נעלית יותר, הרי זה נחשב לענין של חטא.

וכפי שמצינו בפע"ח5 אודות "צדיק .. שהיו דנין אותו כשהיו רוצין להעלותו למדרגה העליונה גדולה, והיו מענישין אותו על שפעם א' הי' מכוון בקדושת ובא לציון .. ואז ע"י אותו כוונה שכח והסיח דעתו מן התפילין כו'".

1) אסתר ט, כח. וראה רמ"ז בס' תיקון שובבים. הובא ונת' בס' לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

2) ראה גם שיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט תשכ"ד סכ"ח (תו"מ חל"ט ס"ע 58 ואילך). וש"נ.

3) ברכות ומו"ק בסופן.

4) תהלים פד, ח.

5) שער התפילין פ"י. וראה גם תו"מ חמ"א ע' 337 ואילך. וש"נ.