417

ובפרטיות

יותר, הנה התורה היא דבר הוי' שנמשך למטה, ואין זה תלוי בעבודת האדם מלמטה למעלה. ובפרט ע"פ המבואר בלקו"ת11 בפירוש במדבר סיני12, שבחי' מדבר הוא מ"ש13 ומדברך נאוה, מלשון דיבור, והו"ע דיבור התורה שצריך להיות בתכלית הביטול14, וכמבואר במק"א15 בפירוש מדבר (מלשון דיבור) בתוספת מ', שהוא מאותיות האמנתיו שהן להקטין הענין, כלומר, שאין בזו בחי' דבור בפ"ע רק בחי' שכבר נדבר, והיינו16, שהדיבור הוא בחי' ביטול בדבר ה' המדבר בו, וכמ"ש17 תען לשוני אמרתך, שהתורה היא אמרתך, אלא שלשוני תען כעונה אחר האומר מה שהוא אומר, וע"ד שכינה מדברת מתוך גרונו של משה18. וזהו גם שהתורה נקראת לחם מן השמים19, והיינו, כמו המן שלא הי' תלוי בעבודת האדם בחרישה וזריעה וכל שאר המלאכות שתנא סידורא דפת נקט20, להיותו לחם מן השמים שאינו תלוי בעבודת המטה, ולכן נמשך לכולם בשוה, ועד שאפילו כאשר וילקטו המרבה והממעיט (יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט), מ"מ, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר21, שהי' אצל כל בנ"י בשוה, ללא חילוקים [דמה שמצינו חילוקים הרי זה רק בעניני ההכנה, וכמו שהיו כאלו שבהם נאמר22 שטו העם ולקטו, שהיו צריכים לילך רחוק, וכיו"ב23, אבל המן עצמו הי' אצל כולם בשוה, ללא חילוקים], אפילו בכמות, ועאכו"כ באיכות, ועד שאפילו אלו שאמרו ונפשנו קצה גו'24, הנה גם אצלם הי' המן באופן שלא הי' בו פסולת כלל25. ודוגמתו גם בתורה, שנקראת לחם מן השמים, שהו"ע הנמשך מלמעלה, שאינו תלוי בעבודת האדם למטה. משא"כ תפלה הו"ע העבודה מלמטה למעלה, וכידוע שהתפלה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה26,

11) פרשתנו (במדבר) ב, ב. וראה גם שם ה, א.

12) ריש פרשתנו.

13) שה"ש ד, ג.

14) ראה לקו"ת שם ד, א ואילך. וראה גם סד"ה בחודש השלישי תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ע' צד).

15) תו"א יתרו סז, ד.

16) תו"א שם, ב. וראה גם לקו"ת דרושי סוכות פא, ג-ד.

17) תהלים קיט, קעב.

18) ראה זח"ג רלב, א (ברע"מ). ז, א. רסה, סע"א. שמו"ר פ"ג, טו. ויק"ר פ"ב, ג. מכילתא יתרו יח, יט. וראה תו"א שם סח, ג. לקו"ת פרשתנו שם ז, ג.

19) ראה של"ה במסכת פסחים שלו קסה, ב.

20) שבת עד, ב.

21) בשלח טז, יז-יח (ובפרש"י).

22) בהעלותך יא, ח.

23) ראה יומא עה, א.

24) חוקת כא, ה.

25) ראה יומא שם, ב.

26) ויצא כח, יב. זהר ח"א רסו, ריש ע"ב. ח"ג שו, ריש ע"ב. תקו"ז תמ"ה (פג, א). וראה סה"מ תרנ"ה ע' רכב ואילך. תש"ח ע' 80 ואילך. ד"ה זה היום דש"פ נצבים תרצ"ד פ"ב (סה"מ קונטרסים ח"ב שיט, א).