67

(הנחה בלתי מוגה)

אם

כסף תלוה את עמי את העני עמך1, ומבאר אדמו"ר מהר"ש במאמרו ד"ה זה שנאמר לפני מאה שנה2, בשנה הראשונה לנשיאותו, דצריך להבין יתור הלשון מה שאומר את עמי את העני עמך, והול"ל אם כסף תלוה את העני עמך.

ב) וממשיך

בהמאמר, שלהבין זה צ"ל מארז"ל3 על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, דעבודה הוא בחי' עבודת הקרבנות. ולהבין זה צריך להקדים תחילה פירוש הפסוק4 כי חסד חפצתי ולא זבח, דלכאורה אינו מובן, שהרי עיקר ביהמ"ק הי' כדי להקריב קרבנות5, וכמבואר בהמשך ההילולא6 (בביאור ענין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם7, דקאי על המשכן, דאיקרי מקדש8), שעיקר העבודה במשכן ומקדש היתה עבודת הקרבנות, וכן הוא בעבודה הרוחנית בנפש האדם, כהדיוק ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד9, שקרבנות (קרבן מלשון קירוב10) הם ענין קירוב הכחות והחושים, ורזא דקורבנא עולה עד רזא דא"ס11, וא"כ, איך אומר הכתוב כי חסד חפצתי ולא זבח.

ומבאר

בהמאמר12, שמ"ש חסד חפצתי ולא זבח היינו עיקר המכוון, כי חפץ חסד הוא בחי' פנימיות הרצון, והיינו, שעיקר המכוון הוא כדי שיהי' בחי' המשכה מלמעלה למטה (ענין החסד), אבל מ"מ צריך להיות ג"כ בחי' זבח. וכמו למשל כשאדם רוצה לנסוע לאיזה מקום

1) פרשתנו כב, כד.

2) סה"מ תרכ"ז ע' קלג ואילך (בהוצאת תש"ס). וראה בהדרושים שנסמנו בשוה"ג שם.

3) אבות פ"א מ"ב.

4) הושע ו, ו.

5) ראה רמב"ם ריש הל' ביהב"ח.

6) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת פ"ב.

7) תרומה כה, ח.

8) ראה עירובין ב, א.

9) ראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחלתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב. לקו"ת ר"פ נשא (כ, סע"ב).

10) ראה זח"ג ה, רע"א. ספר הבהיר סמ"ו (קט). ועוד.

11) ראה זהר ח"ב רלט, א. ח"ג כו, ב (הובא בהמשך ההילולא פי"ח).

12) סה"מ שם ע' קלו.