104

שהיא לשם שמים כמו מחלוקת הלל ושמאי סופה להתקיים, דהנה, ידוע הפירוש8 שהכוונה בזה היא שלעתיד לבוא תהי' הלכה כב"ש. דהנה, אף שהתורה הזאת לא תהי' מוחלפת9, והרי עכשיו הלכה כב"ה7, ועד שב"ש במקום ב"ה אינה משנה10, מ"מ, לעת"ל תהי' הלכה כב"ש8, לפי שהב"ד דלעת"ל יהי' גדול יותר מן הראשונים בחכמה ובמנין (שיכול לבטל דברי הראשונים11), והם יפסקו הלכה כב"ש12. אך עדיין צריך להבין13, שהרי משמעות הלשון סופה להתקיים הוא שיתקיימו ב' הדעות יחדיו, ולכאורה, ממה נפשך, כיון שבזמן הזה הלכה כב"ה בלבד, ואילו לעת"ל תהי' הלכה כב"ש בלבד, א"כ, אימתי יתקיימו שניהם יחדיו. גם צריך להבין אומרו שמחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, היינו, שגם לעת"ל כאשר את רוח הטומאה אעביר מן הארץ14 ישאר ענין של מחלוקת, שמזה משמע, שיש מעלה בענין של מחלוקת, ואינו מובן, מהי המעלה בזה, דלכאורה הלא מוטב שמלכתחילה לא הי' ענין של מחלוקת כלל. גם צריך להבין מ"ש בבבא הב' שמחלוקת שאינה לשם שמים היא מחלוקת קרח וכל עדתו, שמשמעות הלשון הוא שכל ענין המחלוקת – שבהכרח שיהיו בה שני צדדים – אינה לשם שמים, ואינו מובן, שהרי רק מצד קרח ועדתו הי' זה שלא לשם שמים, אבל מצד משה ואהרן הרי כוונתם היתה לשם שמים.

ג) ולהבין

זה יש לבאר תחילה שרש ענין מחלוקת קרח, שעז"נ ויקח גו', ותרגם אונקלוס ואתפלג (כנ"ל), שהדיוק דואתפלג דוקא (אף שאפשר לתרגם תיבת מחלוקת באופן אחר) הוא15 לפי שעדת קרח היו גלגול דור הפלגה16, וזהו ואתפלג מלשון הפלגה, כי בימיו נפלגה הארץ17. וזהו גם מה שהכתוב קראן אנשי שם18, ע"ש שאמרו בעת דור הפלגה ונעשה לנו שם19, ואמרו רז"ל20 אין שם אלא עבודה זרה. אך ישנו

8) מקדש מלך לזח"א יז, א. הובא בלקו"ת פרשתנו שם.

9) עיקר הט' מי"ג העיקרים (פירוש המשניות להרמב"ם סנהדרין הקדמה לפרק חלק).

10) ברכות לו, ריש ע"ב. וש"נ.

11) ראה רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ב.

12) ראה גם קונטרס בענין "תורה חדשה מאתי תצא" ס"ז (סה"ש תנש"א ח"ב ע' 571. תו"מ התוועדויות תנש"א ח"ג ע' 283).

13) ראה גם קונטרס בענין "הלכות תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם" ס"ח (התוועדויות תשנ"ב ח"א ע' 184. תו"מ הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' רלח).

14) זכרי' יג, ב.

15) ראה גם אוה"ת פרשתנו ע' תרפה.

16) מגלה עמוקות אופן קפא בשם הבחיי (פרשתנו טז, כט).

17) נח יו"ד, כה.

18) ריש פרשתנו (טז, ב).

19) נח יא, ד.

20) ב"ר פל"ח, ח.