14

רשימה פרטית בלתי מוגה

ליל א' דחג השבועות

א. א' המסובים אמר שעכשיו יש אפשרות ללכת ל"כותל המערבי", והרבה יהודים מחו"ל מתכוננים לנסוע לאה"ק, ואם כ"ק אדמו"ר שליט"א יסע – יסעו עמו עשרת אלפים יהודים! ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: למה רק עשרת אלפים? – כשיבוא משיח, יסעו הרבה יותר!

* * *

ליל ב' דחג השבועות1**

ב. הרש"ג הזכיר אודות המנהג דאמירת "תיקון"2, למרות מ"ש רבינו הזקן בשו"ע3 ש"עיקר העסק יהי' בתורה שבע"פ". ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כ"ק מו"ח אדמו"ר ואביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע היו אומרים כל ה"תיקון", ומסתמא נהג כן גם רבינו הזקן.

אצל רבינו הזקן הי' ענינים שהורה לרבים, ענינים שאמר רק לחסידים, וענינים שנהג בעצמו, ולא בתור הוראה לאחרים. ולדוגמא בנוגע לתפילין – שבשו"ע נזכר רק ע"ד הנחת ב' זוגות תפילין4, ואילו רבותינו נשיאינו נהגו להניח ד' זוגות תפילין5. ועד"ז בנדו"ד, שלמרות שבשו"ע כתב רבינו הזקן ש"עיקר העסק יהי' בתורה שבע"פ", נהג בעצמו לומר "תיקון".

1) **) ראה גם לקמן ע' 42 הערה 127 (לחוזרים מה"תהלוכה" בליל זה).

2) ראה גם ר"ד לילות חג השבועות (בעת הסעודות) דאשתקד ס"ג (תו"מ חמ"ז ע' 5). וש"נ.

3) או"ח סתצ"ד ס"ג.

4) ראה שם סל"ד ס"ד. וש"נ.

5) ראה תו"מ – רשימת היומן ע' קצב. ע' רצו. ע' רצט.