232

בלתי מוגה

א. דובר בהתוועדות הקודמת1 אודות ההתוועדות של חג הגאולה י"ב תמוז בשנת ה'ש"ת2 – התוועדות י"ב תמוז הראשונה לאחרי שבעל הגאולה בא להשתקע בארצות-הברית – שאז היתה הקביעות כמו בשנה זו, שי"ב-י"ג תמוז היו ביום חמישי וביום ועש"ק פ' פינחס.

ובהמשך לזה ישנה גם שיחת ש"פ פינחס בסעודת היום (כפי שנדפסה בספר השיחות קיץ ה'ש"ת3), ובתחילתה מדבר בעל הגאולה אודות לידתו (בשנת תר"מ) בזמן שבו קורין בתורה פרשת פינחס, באמרו:

פרשת השבוע שקורין בתורה בשבוע שבו נולד יהודי ויוצא לאויר העולם, יש לה שייכות מסויימת לסדר החיים והמאורעות של אדם זה.

וממשיך: אני נולדתי ביום ב' פרשת פינחס4. ורובא דרובא של המאורעות שאירעו עמי ובסביבתי כו', מרומזים בהעלם ובגילוי בפרשת פינחס.

עד כאן דברי בעל הגאולה.

ב. אינני יודע אם כבר התבוננו בענין זה, אבל בכל אופן, כיון שמלאו ארבעים שנה לגאולה מהמאסר (תרפ"ז – תשכ"ז),

– והרי ידוע שכללות ענין המאסר הוא בדוגמת "הזית5 כשכותשין אותו מוציא שמנו"6, ובפרט שזה הי' המאסר השביעי שלו7, והיינו, שהעילוי שבענין המאסר ("מוציא שמנו") הוא באופן שיש בו השלימות ד"היקף" שלם, בדוגמת השלימות דשבעת ימי ההיקף (כמבואר בכ"מ8, על יסוד תשובת הרשב"א הידועה9) –

שאז "קאי איניש אדעתי' דרבי'"10, ש"עומד על סוף דעתו של רבו

1) שיחת י"ב תמוז בתחלתה (לעיל ע' 154 ואילך).

2) סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 155 ואילך.

3) ע' 158 ואילך.

4) ראה לקו"ש חי"ח ע' 318 הערה 3.

5) ראה מנחות נג, ב. שמו"ר פל"ו, א.

6) סה"ש תורת שלום ע' 26.

7) ראה אג"ק שלו ח"ג ריש ע' פ. וש"נ.

8) ד"ה ויהי ביום השמיני תרע"ח, תש"ד, תש"ה (סה"מ תרע"ח ע' רסט ואילך; תש"ד ע' 188 ואילך; תש"ה ע' 167 ואילך).

9) ח"א ס"ט.

10) ע"ז ה, ריש ע"ב.