303

(הנחה בלתי מוגה)

אני

לדודי ודודי לי1, ר"ת אלול וס"ת ד' יודין2, כנגד הארבעים יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ3. ומבואר בלקוטי תורה פ' ראה (דף לב4) שבאלול מתחיל בחי' אני לדודי, דהיינו בחינת אתערותא דלתתא, ועי"ז נעשה בר"ה ויוהכ"פ ההמשכה מלמעלה כו', שזהו"ע דודי לי. והענין בזה5, שאף שחודש אלול ענינו אני לדודי, ואילו ענין דודי לי נעשה בעשרה ימים שלאח"ז, עשרת ימי תשובה, שבהם נכללים ר"ה ויוהכ"פ6, מ"מ, גם ענין דודי לי שבעשי"ת שייך לאלול, כי, הענין דאני לדודי הוא גם הכנה ונתינת כח להענין דדודי לי, והיינו, שע"י הקדמת העבודה דאני לדודי, נעשית ההמשכה מלמעלה (דודי לי) באופן נעלה יותר ובעומק יותר כו'. וממשיך לבאר, שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים. והיינו5, שאף שענינו של אלול הוא אני לדודי, עבודה מלמטה למעלה, מ"מ, צ"ל תחילה התעוררות ונתינת כח מלמעלה. ומבאר זה ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין – וכפי שמוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר7: ויכולים – כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכו', וכך הענין עד"מ בחודש אלול וכו', והיינו, שענין זה הוא הנתינת כח לעבודה דאני לדודי.

ויש

לומר בדרך אפשר שמטעם זה סידר הצמח צדק וקבע את מקומו של המאמר ד"ה אני לדודי בלקו"ת דפרשת ראה8, אף שזהו מאמר ששייך לחודש אלול, כי, במאמר זה מבואר שגם העבודה דאני לדודי שמלמטה למעלה באה ע"י התעוררות ונתינת כח מלמעלה, וזהו גם תוכן

1) שיר השירים ו, ג.

2) פרי עץ חיים שער ר"ה פ"א. אבודרהם סדר תפלת ר"ה ופירושה פ"א. ראשית חכמה שער התשובה פ"ד (ד"ה עוד יש). ב"ח או"ח סתקפ"א (ד"ה והעבירו).

3) אבודרהם, ראשית חכמה וב"ח שם.

4) ראה ד"ה אני לדודי תשמ"ו ס"ד (תו"מ סה"מ אלול ע' רלא).

5) ראה גם רד"ה אני לדודי תשכ"ו (שם ע' רטז).

6) ראה לקו"ש ח"ד ע' 144. ע' 1150. חכ"ט ע' 203. ועוד.

7) סה"מ הש"ת ע' 167.

8) ראה גם ד"ה אני לדודי תשמ"ו ס"ג (שם ע' רל).