309

בלתי מוגה

א. הביאור בשיחת אדמו"ר מהוריי"צ1 מחג הפסח (שענינו מלמעלה למטה), שבה מתאר את אוירת שבת מברכים אלול בליובאַוויטש2 – כיון שיש צורך בנתינת כח מלמעלה3 גם בשביל העבודה דחודש אלול מלמטה למעלה (אף שעל ידה פועלים עילוי שלא בערך), ולכן נאמרה שיחה זו בחג הפסח, שזהו הזמן העיקרי של הנתינת כח מלמעלה. וביאור פרטי הענינים בהשיחה: אור ובהירות השמש – המשכה מלמעלה, והריח של אלול (הגילוי דמשיח – "והריחו"4, "מורח ודאין"5 – ע"י התשובה) ורוח התשובה ("והרוח6 תשוב גו'"7), בהקדמת שינוי האויר (שישנו תמיד אצל כל אחד ללא טירחא), שמבטאים את התעוררות המטה – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בלקו"ש חי"ט ע' 158 ואילך.

* * *

ב. בשיחה הנ"ל מספר כ"ק מו"ח אדמו"ר גם אודות מאמרי החסידות של שבת מברכים אלול, וז"ל8:

"די חסידות פון שבת מברכין אלול מיט דעם געוויינלעכן אָנהויב9 "אני לדודי ודודי לי10 ר"ת אלול"11, אָדער "השמים כסאי"12, אָדער "ראה אנכי נותן לפניכם היום"13, איז14 שוין געווען אַ אלול'דיקע".

1) לקו"ד ח"א קטו, ב. וראה גם שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול תשכ"ג סי"א ואילך (תו"מ חל"ז ס"ע 224 ואילך). וש"נ.

2) ושמא מילתא – שמורה על ענין האהבה (ראה הנסמן בלקו"ש שבפנים הערה 2), והרי ידוע (תניא פ"ד) שאהבה היא שרש לכל רמ"ח מצוות עשה, כולל גם מצות היראה שהיא שורש לכל שס"ה מצוות לא תעשה, שכנגדם הם רמ"ח אברים ושס"ה גידים, שנבראו "בשביל התורה", כדי לנצלם לקיום התומ"צ.

3) וכמודגש גם בפרשת השבוע שקורין בשבת מברכים חודש אלול: "ראה אנכי נותן לפניכם גו'" – נתינה (בעין יפה) מלמעלה, שנמשכת ובאה בפנימיות ("לפניכם"), ובאופן ד"היום" – "היום לעשותם" (ס"פ ואתחנן), שעי"ז באים ל"היום אם בקולו תשמעו" (תהלים צה, ז), שזהו הגילוי דמשיח צדקנו (ראה סנהדרין צח, א).

4) ישעי' יא, ג.

5) סנהדרין צג, ב.

6) קהלת יב, ז.

7) שלכן נקראת בשם "תשובה", ולא בשם חרטה – כיון שענינה השבה למציאות שלו (ראה תו"מ ח"ז ע' 17. וש"נ).

8) לקו"ד שם קטז, א. וראה גם שיחת ש"פ ראה הנ"ל ס"ג (תו"מ שם ע' 217).

9) |עם ההתחלה הרגילה.

10) שה"ש ו, ג.

11) שעה"פ עה"פ. ועוד.

12) ישעי' סו, א.

13) ריש פרשתנו.

14) |היו כבר בעניני (באוירה של) אלול.