317

שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך11, בכל עיר ועיר12 ובכל שבט ושבט13, כולל גם מינוי הסנהדרין, ומצוה זו נוהגת בזמן הבית, ובארץ ישראל בלבד14, מ"מ, גם לאחרי שבטלו סנהדרין, וגם בזמן הגלות ובחוץ לארץ, ישנו הענין דשופטים ושוטרים תתן לך גו' ברוחניות עכ"פ, בעבודת האדם, שזהו גם הדיוק במ"ש שופטים ושוטרים תתן לך, לשון יחיד, היינו, שענין זה שייך לכל אחד מישראל, בכל זמן (גם בזמן הגלות) ובכל מקום (גם בחוץ לארץ).

ג) והענין

בזה, כמובא באור התורה בפרשתנו15 שיש ב' פירושים במ"ש בכל שעריך. דהנה, בפירוש הש"ך על התורה איתא שכל שעריך הם העיניים ואזניים פה ידים ורגלים, ונמצא שמפרש שעריך על כל האברים. אבל בספר יצירה16 איתא שבע כפולות כו' ושערים בנפש כו', ומפרש הראב"ד17, שמבחי' ז' כפולות מקבלים שבעה כוכבי לכת כו', ומהם מקבלים ז' שערים שבאדם, שהם ב' עיניים ב' אזניים ב' נחירי האף והפה, וכן מפורש אח"כ בס"י עצמו18. וז' שערים אלו הם ד' הבחי' ראי' שמיעה ריח ודיבור, שהם כנגד ד' אותיות שם הוי'19, עיניים ואזניים (ראי' ושמיעה) הם כנגד חו"ב, אף (ריח) כנגד ז"א או כנגד תפארת שהוא כללות הז"א, ופה (דיבור) כנגד מלכות. וכיון שז' שערים הנ"ל מקבלים מז' כפולות, הנה גם ז' שערים הנ"ל הם כפולים, היינו, הן בנפש האלקית והן בנפש הבהמית. וכמו כן ישנו כפל ז' השערים בנפש האלקית גופא, שזהו שבכל א' מד' הענינים ראי' שמיעה ריח ודיבור יש רצוא ושוב, כדאיתא בתקו"ז20 שבעה כוכבי לכת אינון שבע כפולות כו' ובהון והחיות רצוא ושוב21, רצוא בדגש ושוב ברפא כו', והיינו, ששניהם מצד הקדושה, אלא שבקדושה גופא הם ב' קוין, וכמו ב"ש וב"ה, שב"ש הם בקו הגבורה, וב"ה הם בקו החסד22, והרי שניהם הם בקדושה, שלכן, הנה גם לאחרי שנפסקה הלכה כב"ה, יש דברים שבהם הלכה כב"ש, כדאיתא

11) רמב"ם הל' סנהדרין פ"א ה"א.

12) רש"י סנהדרין טז, ב.

13) ספרי ריש פרשתנו.

14) פרטי הדעות בזה – ראה אנציק' תלמודית ערך בית דין ע' קנא. וש"נ.

15) ע' תתכב. ע' תתלב. וראה גם רד"ה שופטים ושוטרים העת"ר (המשך תער"ב ח"ב ע' א'קז).

16) פ"ד מ"ד.

17) בפירושו לספר יצירה שם.

18) שם מי"ב.

19) זח"ג רכט, ב. תקו"ז תיקון ע (קכב, א). הגהות הצ"צ לד"ה יהודה אתה – אוה"ת בראשית ח"ח תתקצט, ב (הובא באוה"ת פרשתנו שם), ומציין לעץ חיים שער אח"פ פ"א. ראשית חכמה שער הקדושה רפ"ח.

20) שם (קכח, ב).

21) יחזקאל א, יד.

22) ראה תניא בהקדמה. אגה"ק סי"ג. וראה זח"ג רמה, א. ועוד.