362

בלתי מוגה

א. הביאור בדברי אדמו"ר מהוריי"צ1 שביום הולדת רבינו הזקן בח"י אלול שנת קה"ת, נעשה הבעש"ט2 בן מ"ז שנה, והתחיל לומר* קאַפּיטל מ"ח3: "גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלקינו",

*) ענין דחיבור השנַים, וכן – האמירה.

– בהקדם ביאור מארז"ל4 "אימתי הוא גדול כשהוא בעיר אלקינו", שע"י עבודת בנ"י לעשות מריבוי הנבראים (שנתהוו ע"י שם אלקים, לשון רבים5) מכון ליחודו ית' (דכיון שהתחלת הבריאה היתה באופן ש"במאמר אחד יכול להבראות"6, הנה גם לאחרי שנתפרטו לעשרה מאמרות7, חילופיהן ותמורותיהן כו'8, יכולים בנ"י לפעול בהם ענין האחדות), אזי מתגלה אמיתית ענין אחדות הוי', ללא הגבלות, שזהו אמיתית התואר "גדול"; והשייכות לרבינו הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, כיון שע"י הסברת אחדות הוי' בשכל אנושי, נתגלה אמיתית האחדות ד"אין עוד מלבדו"9

הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס10 בלקו"ש ח"ט ע' 156 ואילך.

1) שיחת ח"י אלול תש"ד ס"ב (סה"ש תש"ד ע' 162). וראה גם שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול תשי"ג סכ"א ואילך (תו"מ ח"ט ע' 170 ואילך).

2) שגם הוא נולד בח"י אלול (שלכן נקרא "יום הולדת את שני המאורות הגדולים") – בשנת נח"ת.

3) פסוק ב.

4) נסמן בלקו"ש שבפנים הערה 27.

5) ולכן, ל"ב פעמים אלקים נאמר במעשה בראשית (זח"ג רטז, סע"ב. ועוד), דקאי על כללות ענין הבריאה, כולל גם בריאה דכללות, ועד לשרש ומקור הראשון לפני הצמצום, שנחשב כבר לענין של ריבוי (אלקים לשון רבים*), כיון שכבר יצא מאחדות הפשוטה.

*
) ולהעיר גם ממ"ש "נעשה" (בראשית א, כו), לשון רבים, דאף שעז"נ "כתוב והרוצה לטעות יטעה" (ב"ר פ"ח, ח), הרי כיון שכך נכתב בתורה שהיא "תורת אמת", בהכרח לומר, שיש לזה איזו אחיזה באמיתית הענינים.

6) אבות רפ"ה.

7) כי, הפנימיות של העשרה מאמרות הוא ה"מאמר אחד". וכמו בספירות, שאף שיש עשר ספירות, הנה האור (שהוא פנימיותם) הוא בכל הספירות בשוה.

8) ראה תניא שעהיוה"א בתחלתו ובסופו.

9) ואתחנן ד, לה.

10) בשילוב שיחת ש"פ תבוא תשכ"ה.