450

בכל שמחה של מצוה ושמחת רגלים ועלי' לרגל דאז יראה כל כו' שבא לראות את פני ה' בפרט9.

והנה

בקרי"ס כתיב10 לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כל"ח, דמאמרו ב' פעמים כל"ח מוכח שכל ענין משני אלה הוא חסד בפ"ע. וכמ"ש בהגדה כמה מעלות טובות למקום עלינו כו' קרע לנו את הים (ועוד מעלה) והעבירנו בתוכו בחרבה, ולכאורה אינו מובן דהלא כל ענין קרי"ס הוא בשביל שיהי' והעביר ישראל בתוכו.

ויובן

זה בהקדם מאמר הידוע: בוקע כו' להבין ענין קרי"ס .. (כנ"ל בפנים הקונטרס11* ע' ג' – עד גמירא).

והנה

כמו וע"י שהי' כ"ז בקרי"ס (וכפי' הב') הנה כימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות בגאולה דלעתיד לבוא12 שיהי' (כהפטורת היום) והחרים13 ה' את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר גו' והדריך בנעלים14 והייתה מסלה גו' כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארמ"צ, ושם נשמחה בו במהותו ועצמותו ממש, בביאת משיח צדקנו בב"א.

______  ______

9) בתרגום (תהלים שם) ובכמה ממפרשי התנ"ך – עוד פי' דבנהר יעברו היינו בירדן בביאתם לארץ. ולהעיר אשר לולא שגרם החטא הייתה ביאה זו לעולם. וא"כ פי' זה נכלל בפי' הא'.

10) תהלים קלו, יג-יד. וראה ג"כ שער האמונה [לאדמו"ר האמצעי] פמ"ג [עב, א] ואילך ואילך.

11) *) מאמר בוקע ים לפני משה הנ"ל ע' רז ואילך (המו"ל).

12) ולהעיר ממרז"ל כגואל ראשון כך גואל אחרון (שהש"ר ב, ט).

13) ישעי' יא, טו-טז.

14) ראה המשך והחרים תרל"א בסופו [סה"מ תרל"א ח"א ע' שסג ואילך].