77

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון הבעש"ט1, והזכיר2 הפתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר3, שע"י ניגון מתקשרים עם בעל הניגון באופן נעלה יותר מאמירת דבר שמועה באופן ש"יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו"4].

א. בין הסיפורים שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בחג השבועות, ישנו גם הסיפור שסיפר בחג השבועות תרצ"ו5:

כ"ק מו"ח אדמו"ר דיבר אז אודות היחס של הבעש"ט לאנשים פשוטים6 – אלו שמצד כו"כ סיבות לא היו יכולים ללמוד תורה ולקיים מצוות בהידור – שהי' מחבב ומקרב אותם.

ובתור הקדמה להסיפור, חזר על המאמר הנפלא ("אַ געוואַלדיקן וואָרט") שאמר הרב המגיד לאחרי הסתלקות הבעש"ט, שאילו הי' הבעש"ט יודע בחיים חיותו בעלמא דין מה שפועל עי"ז שמקרב את האנשים פשוטים, כפי שיודע זאת עתה, לאחרי הסתלקותו, הי' עושה זאת באופן אחר לגמרי, נעלה יותר כו'.

[ולהעיר מהידוע שגם בהיות הבעש"ט בחיים חיותו בעלמא דין, הנה "בליל שבת קודש הי' ב' שליש למעלה ושליש א' למטה, ובשאר ימי החול בהיפוך כו'"7. אבל אעפ"כ, אין זה דומה למעמדו ומצבו בהיותו לגמרי בעולם האמת. ולכן, אילו הי' יודע בהיותו בעלמא דין כו' כפי שיודע לאחרי הסתלקותו, אזי כו'].

1) ניגון ג' התנועות – להבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן (המו"ל).

2) במאמר המוסגר שבהערה 6.

3) לקו"ד ח"א קב, ב. וראה גם תו"מ חמ"ט ס"ע 113. וש"נ.

4) ירושלמי שבת פ"א ה"ב. שקלים ספ"ב. קידושין פ"א ה"ז. וראה רשימות הצ"צ לתהלים (יהל אור) ע' קמח.

5) שיחת יום ב' דחה"ש ס"ט ואילך (סה"ש תרצ"ו ע' 148 ואילך).

6) כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר – בתור מאמר המוסגר – ש"אנשים פשוטים" אינם אלו שישנים בשעה שמדברים דברי תורה, ובשעה שמנגנים ניגון הבעש"ט – שעי"ז מתקשרים עם בעל הניגון (כנ"ל) – מדברים דברים בטלים [הם לא יכולים למצוא זמן אחר במשך כל המעל"ע לדבר דברים בטלים, מלבד הזמן שמנגנים ניגון הבעש"ט...], ובאופן שמבטל לא רק את עצמו ואת חבירו שמדבר עמו, אלא גם את היושבים מלפניו ומלאחריו, מימינו ומשמאלו.

7) סה"מ תרכ"ז ע' שכג. וש"נ.