3

– לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה" תחיינה, בחדרו הק' –

בלתי מוגה*

א. [הרב ישראל דזשייקאָבסאָן הציג את התלמידות בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, באמרו שמסיימות הן את בית הספר היסודי ("עלעמענטרי-סקול"), ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בודאי כבר הכינו עבורן תכנית לימודים, מורות ומנהל כו', לקראת זמן הלימודים הבע"ל, וא"כ, אין זה "סיום", אלא הפסקה בלבד.

[הרי"ד קרא בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א את שמותיהן (ושם אמן) של התלמידות, לבקשת ברכה.

ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בעניני תורה – לא שייך לומר שכבר סיימו כו', כי, את התורה נתן לנו הקב"ה שהוא אין-סוף, בלתי-מוגבל, כך, שגם התורה שלו (ש"נתן לנו את תורתו"1) היא בלתי-מוגבלת, ובמילא, אי אפשר לומר שכבר סיימו את כל התורה, להיותה בלתי-מוגבלת.

יתירה מזה: לא זו בלבד שאי אפשר לומר שכבר סיימו את כל התורה, אלא אדרבה – ככל שלומדים יותר ויותר, הולכת וגדלה הידיעה וההכרה עד כמה יש עוד להוסיף ולהרבות ללמוד ("וויפל מ'האָט נאָך פיל צו לערנען"),

ובזה גופא – נוסף על לימוד התורה – גם מה שהתורה צריכה ללמד את האדם במשך כל מהלך ימי חייו2.

ב. הדברים אמורים בנוגע ללימוד במוסדות תורה בכלל, ובפרט ב"בית-רבקה":

"בית-רבקה" הוא מוסד שנתייסד ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומתנהל ברוחו.

1) נוסח ברכת התורה.

2) ראה לקו"ד ח"ב רמו, ב.


*) על העתק ההנחה – ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתי"ק: "חסרות אותיות בכ"מ. תיקון בחילוק לפיסקא-פיסקא" (במהדורא זו – תוקן בהחילוק לפיסקא-פיסקא, ע"י המו"ל).