4

וכיון שכן, הרי כל אלו שלמדו ב"בית-רבקה" וקיבלו חינוך של יראת שמים,

– ובודאי היתה להן הצלחה יתירה בלימודיהן בכלל, וגם להבא תהי' להן הצלחה בלימודים –

בודאי למדו ויודעות הן אשר עדיין לא סיימו את לימודיהן, ויש להן עוד הרבה מה ללמוד.

ג. ומזה מובן, שתקופת ימי הקיץ אינה אלא הפסקה בלבד – על מנת לנוח ולהחליף כח לקראת שנת הלימודים הבאה, שבה תוכלו להמשיך את לימודיכן בבית-הספר ה"על-יסודי" ("היי-סקול") של "בית-רבקה", מתוך התמסרות יתירה.

זאת ועוד:

גם בתקופת ימי הקיץ עצמה, בודאי לא יהי' הפסק וניתוק ח"ו מלימוד התורה,

– שהרי התורה היא "תורת חיים"3, ובענין החיים לא שייך הפסק זמן ח"ו4

ובודאי שגם בזמן ה"חופש", תקבעו – מחוץ לכתלי הבנין של "בית-רבקה" – משך זמן בכל יום ללימוד התורה. ומה טוב – שיהי' הלימוד בצוותא עם חברה נוספת.

ד. השי"ת יברך אתכן בקיץ בריא, ושתהי' לכן הצלחה הן במנוחתכן והן בעבודתכן, והוריכם ירוו מכן רוב נחת, נחת יהודי.

מסרו פרישת שלום להוריכם וקרוביכם.

זכותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, מייסד המוסד, תעמוד לכן, אשר, ע"י המשך לימודיכן ב"בית-רבקה", תשיגו את המטרה והתכלית והתפקיד שאליו צריכה להגיע תלמידה של "בית-רבקה" – שהחינוך התורני ישפיע וישמש במהלך ימי החיים כ"מורה-דרך" בחייכן הפרטיים, ובהשפעה על החוג והסביבה.

היו בריאים.

**********

3) נוסח ברכת "שים שלום" בתפלת העמידה.

4) ראה לקו"ש ח"ח ע' 363 הערה 1.