54

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה נתת ליראיך גו'.

***

ב. איתא בגמרא1: "מאי דכתיב2 עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר . . זיל נסי . . (ופריך) ומי שרי לנסויי' להקב"ה, והכתיב3 לא תנסו את ה' . . (ומשני) חוץ מזו, שנאמר4 הביאו את כל המעשר אל בית האוצר . . ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים וגו'", היינו, שבענין המעשר מותר לנסות את הקב"ה, ולא עוד אלא שהקב"ה מבקש שינסוהו בזה: "בחנוני נא בזאת גו'".

וענין זה (אינו רק אגדתא, אלא) נפסק גם להלכה בשו"ע הלכות צדקה5: "הצדקה שנותן . . תוסיף לו עושר וכבוד . . בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה כו'".

– ברמ"א שם: "וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"ה אבל לא בשאר צדקה". אבל, הסכמת רוב האחרונים6 – וכן איתא בספר חסידים7 – שענין זה הוא הן במעשר, והן בשאר צדקה.

ולהעיר מפירוש א' המפרשים8 לספר חסידים שם, שמ"ש9 (במצות צדקה) "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך גו'" (שזהו תוכן הענין ד"עשר בשביל שתתעשר") – קאי (לא על נתינת הצדקה כשלעצמה, "נתן תתן לו", אלא) על זה ש"לא ירע לבבך בתתך לו"9,

– שהרי יש מקום להטענה שנאמרה לרבי עקיבא10: "אם אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם", וכיון ש"אינו מפרנסם", ה"ז

1) תענית ט, רע"א.

2) פ' ראה יד, כב.

3) ואתחנן ו, טז.

4) מלאכי ג, יו"ד.

5) טור יו"ד סרמ"ז. ועד"ז ברמ"א שם ס"ד.

6) ראה שד"ח (כרך ג) קונטרס הכללים מערכת הנו"ן כלל טז. וש"נ (הובא באג"ק ח"ז ע' קיד).

7) סקמ"ד. וראה פירוש אזולאי (להחיד"א) והגהות מקור חסד (להר"ר מרגליות) שם.

8) פירוש אזולאי הנ"ל.

9) פ' ראה טו, יו"ד.

10) ב"ב יו"ד, א.