84

(הנחה בלתי מוגה)

וידבר1 ה' אל משה לאמר גו' והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה2. ואיתא במדרש רבה במקומו3 זש"ה4 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, זכור5 רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה, אמר דוד, רבש"ע אלולי חסדיך שקדמו לאדה"ר לא הי' לו עמידה שנאמר6 ביום אכלך ממנו מות תמות ולא עשית לו כן אלא הוצאת אותו מג"ע וחי תתק"ל שנה, מה עשית לו גירשת אותו מג"ע, ולמה נתגרש על שהביא מיתה על הדורות והי' חייב מיתה אלא שריחמת עליו וגירשתו כדרך הרוצח בשגגה שגולה ממקומו, הוי זכור רחמיך וחסדיך. דחטא עץ הדעת הי' במזיד, אך מצד מדת החסד והרחמים של הקב"ה דן אותו כשוגג. דזהו מה שאמר דוד זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה, דבעת בריאת העולם (מעולם), היינו בזמן חטא עה"ד שהי' בתחילת הבריאה, הי' אז גילוי הרחמים והחסדים שלמעלה. ומזה מובן שחטא עה"ד הוא בדוגמת הורג נפש, אלא שמצד החסד והרחמים שלמעלה דנו אותו לא כהורג נפש במזיד אלא כהורג נפש בשוגג. וצריך להבין הענין בזה.

ולהבין השייכות דחטא עץ הדעת להורג נפש, הנה איתא בספרי קבלה והובא בחסידות7 על הפסוק8 שופך דם האדם באדם דמו ישפך, דענין שופך דם האדם באדם הוא, שעל ידי שאיש ישראל עובר עבירה הרי הוא שופך את דם האדם דקדושה, באדם דלעו"ז, אדם בליעל. דעבירה פירושה שהוא עובר מרשותו של הקב"ה לרשות הקליפה9, היינו שהוא מעביר את חיות הקדושה לרשות הקליפה. וזהו גם

1) לכללות המאמר – ראה ד"ה וידבר גו' והקריתם לכם תרס"ה (סה"מ תרס"ה ע' שכה ואילך). ד"ה דבר גו' אתם עוברים תרנ"א (סה"מ תרנ"א ע' קצז ואילך). וראה גם ד"ה וידבר גו' והקריתם לכם תשי"ז (סה"מ תשי"ז ע' 223 ואילך).

2) פרשתנו (מסעי) לה, ט-יא.

3) במדב"ר פכ"ג, יג.

4) תהלים כה, ח.

5) שם, ו.

6) בראשית ב, יז.

7) לקו"ת במדבר יג, ג. יד, ג. סה"מ עטר"ת ע' תקנט. ובכ"מ.

8) נח ט, ו.

9) ראה גם מאמרי אדה"ז כתובים ח"א ע' נח. ענינים ע' תנח. סה"מ תרפ"ט ע' 6. וש"נ.