101

הדברים המביאים לחיים וטוב, והוא – התלמיד – יורה ליהודי זה את הדרך של "ובחרת בחיים".

י. ישנם כאלה החושבים שאינם פועלים כלום. אבל, לאמיתתו של דבר, לא זה – אם הם פועלים או לאו – הוא הקובע:

ובהקדם הדין בנוגע לביעור חמץ – "שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו, אעפ"כ לא בירך לבטלה, שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה, ואם לא מצא אין בכך כלום, וכבר קיים המצוה כתיקונה"39.

במה להתפאר – אין לו אמנם. הוא הי' ער כל הלילה, לא למד במשך הלילה ולא ישן, הוא הפך את הבית, ולאחרי כל זה, לא פעל מאומה. אבל, המצוה שהיתה מוטלת עליו – קיים אותה.

ודוגמתו גם בנוגע לבדיקת חמץ ברוחניות:

בחור שנוסע וחושב שלא פעל כלום,

– הוא בילה את זמנו ("ער האָט פאַרבראַכט זיין צייט") שלא במקום מושב, אלא אי-שם באמצע הדרך, על "פרשת דרכים", במקום שיכולים לילך בו לצד שמאל ח"ו; התעייף כהוגן, ולאחרי כל זה, לא פעל מאומה40. ומה גם שבחזרו מהנסיעה עוד יבואו אליו בטענות, וחבריו ילעגו ממנו –

הרי, במה להתפאר – אין לו אמנם, אבל, התפקיד המוטל עליו – עשה הוא, ו"שכר מצוה מצוה"41 – שע"י קיום המצוה נעשה צוותא וחיבור42.

יא. יתר על כן:

למרות שהוא חושב שלא פעל מאומה, הרי, נוסף על האמור שהעיקר הוא עצם העשי', הנה, לאמיתתו של דבר, פעל הוא, אלא שהוא בעצמו אינו יודע מכך. כיון שעשה – בודאי שפעל ("וויבאַלד אַז ער האָט געטאָן האָט ער געוויס אויפגעטאָן"), כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר43 בשם אביו: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

39) שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ב סי"א.

40) (כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר): כסף ממכירת הספרים של המל"ח – לא הרויח, להניח תפילין עם כמה יהודים – לא הצליח; ולאידך, הוצאות כספיות – הצליח לעשות (מרשימה בלתי מוגה).

41) אבות פ"ד מ"ב.

42) ראה "התמים חוברת א ע' כה (נעתק ב"היום יום" ח חשון). ובכ"מ.

43) אגרות-קודש שלו ח"ד ע' רד (נעתק ב"היום יום" יב תשרי). ובכ"מ.