94

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה וידבר ה' אל משה גו' והקריתם לכם ערים ערי מקלט גו'.

***

ב. הדרכים1 שהיו מובילות אל ערי המקלט – שאודותן מדובר בפרשת השבוע2 – היו דרכים מתוקנות, רחבות שלשים ושתים אמות, ועל כל פרשת דרכים הי' כתוב (ע"ג שלט) "מקלט מקלט", כדי להראות את הדרך המובילה אל ערי המקלט3.

והנה, כיון שכן הי' בגשמיות, מובן, שגם בערי מקלט הרוחניים – שהם דברי תורה, כמארז"ל4 "דברי תורה5 . . קולטין", שקולטין את ה"הורג נפש" ברוחניות (כמדובר לעיל בהמאמר6) – קיימים כל פרטים אלה.

ג. ובהקדם סדר הענינים בגשמיות ורוחניות – שאין זה באופן שבגלל שהענין קיים בגשמיות ה"ה קיים גם ברוחניות, אלא להיפך: עיקר הענין הוא ברוחניות, וכיון שכן הוא הענין ברוחניות, ה"ז נמשך ובא בהשתלשלות גם בגשמיות.

וכמבואר בשל"ה7 ע"ז שהתורה מדברת בתחתונים ורומזת בעליונים – שלאמיתתו של דבר התורה מדברת בעליונים, אלא שאנו לוקחים את הרמז השייך לתחתונים.

וכשם שהוא בכל עניני התורה, כך הוא גם בענין ערי מקלט – שכל פרטי הענינים הקיימים בערי מקלט הגשמיים קיימים גם בערי

1) מכאן עד סו"ס יג נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 363 ואילך.

2) מסעי לה, ט ואילך.

3) ב"ב ק, ב. רמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ה. מכות יו"ד, ב. במדב"ר פכ"ג, יג. תנחומא מסעי יא.

4) מכות יו"ד, א.

5) ובכללות יותר – קאי "דברי תורה" גם על מצוות התורה (מרשימה בלתי מוגה).

6) ראה גם לקו"ש ח"ב ע' 623 ואילך (תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 286 ואילך).

7) יג, ב ואילך. וראה גם קסא, א ואילך.