175

(הנחה בלתי מוגה)

אתם1 נצבים היום כולכם לפני הוי' אלקיכם, ראשיכם שבטיכם גו' מחוטב עציך עד שואב מימיך2. ובהמשך הכתובים מבואר, דהכוונה דאתם נצבים היא לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו3, ואח"כ מוסיף הכתוב בזה, למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהי' לך לאלקים4. והנה היום קאי על ראש השנה5, כדאיתא בלקו"ת6 דהיום דא ראש השנה, זה היום תחלת מעשיך7. וביום זה דראש השנה הנה אתם נצבים כולכם גו' בכדי לעברך בברית גו' למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהי' לך לאלקים. וצריך להבין, מהו החידוש בהיום דראש השנה, שאז ישנו הענין שהקב"ה מקים את ישראל לו לעם והוא יהי' להם לאלקים, והרי ענין זה ישנו בכל השנה, שהרי בכל השנה מוטל על ישראל החיוב דתומ"צ, ובמילא הרי הם לו לעם והוא להם לאלקים. וא"כ מהו החידוש בראש השנה. עוד צריך להבין, מהו ענין הברית שבראש השנה, לעברך בבירת ה' אלקיך גו', וכן בתפילת ראש השנה אומרים זוכר הברית, והרי ענין הברית אינו בראש השנה דוקא, אלא ישנו תמיד בעבודת האדם. וכמובא בפסוקים שבתפילת ראש השנה גופא, שצ"ל זכרון הברית, כמו שאומרים וגם את נח באהבה זכרת וכמ"ש8 ויזכור אלקים את נח, דקאי על הכריתת ברית דנח, וכן ישנה הברית אשר כרת ה' עם אברהם, כמ"ש9 ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית גו'. ונוסף לזה ישנה הכריתת ברית דמשה דכתיב בה10 הנה אנכי כורת ברית. דג' עניני כר"ב אלה הם על ג' ענינים. הכר"ב דנח היא על קיום העולמות, כמו שמורים פשוטי הכתובים, דכתיב11 עוד כל ימי הארץ גו' ויום ולילה לא

1) לכללות המאמר – ראה ד"ה הנה אנכי כורת ברית בסה"מ תר"ל (סה"מ תר"ל ע' קב ואילך). תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ע' קעד ואילך). המשך תער"ב ח"א פרק רא (ס"ע תז ואילך).

2) ריש פרשתנו (נצבים כט, ט-יו"ד).

3) שם, יא.

4) שם, יב.

5) פענח רזא סוף פרשתנו. מגלה עמוקות פרשתנו ד"ה עשירי (ס, ד). וראה זוהר ח"ב לב, ב וברמ"ז שם. ח"ג רלא, א.

6) ריש פרשתנו (מד, א).

7) תפלת מוסף דר"ה (ר"ה כז, א).

8) נח ח, א.

9) לך לך טו, יח.

10) תשא לד, יו"ד.

11) נח ח, כב.