24

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")*

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א בגזיזת השערות, ואח"כ אמר שיכבדו גם את שאר הנוכחים, ולכל לראש – את הכהנים, כיון שגזיזת השערות הוא בדוגמת "ראשית הגז"1, א' מכ"ד מתנות כהונה2.

**********

1) ראה סידור מהרי"ד ח"א קסט, ב – הובא במכתב כ"ף מרחשון שנה זו (אגרות-קודש ח"ה ע' כב).

2) פ' שופטים יח, ד. ב"ק קי, ב. וש"נ.


*) אצל בנו של הרה"ת ר' שלום דובער גורדון.