42

שהתעסק בעצמו בכל הענינים – אפילו בענינים פשוטים – כדי לטהר את בנ"י, ועד לטהרה מענינים כאלה שהם בדוגמת טומאת מת!

– כ"ק מו"ח אדמו"ר מצד עצמו הי' למעלה לגמרי ולא היתה לו שום שייכות לענינים אלה, אפילו בדקות דדקות, ואעפ"כ, השפיל את עצמו ("ער האָט זיך אַראָפּגעלאָזט") בענינים פשוטים ביותר, דבר שהי' כרוך אצלו במסירת-נפש ממש... וכל כך למה? – כדי לטהר יהודי מטומאת מת!...

ולכן, גם עכשיו אין להתייאש ולפחד משום דבר, אפילו לא מטומאת מת, כיון שגם עכשיו אפרו (של משה שבדורנו) קיים!

ולהוסיף, שענין זה שייך במיוחד לימים אלה – שבשבוע הבא מתחילים ג' השבועות (מי"ז תמוז עד תשעה באב), ובמילא יש צורך להדגיש שאין מה לפחד מהענינים הבלתי-רצויים הקשורים בזה, כיון שאפרו של משה קיים.

ט. (וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

אלה שהולכים לדבר בהבתי-כנסיות – כדאי ונכון ביותר שימסרו להבעלי-בתים דברים הנ"ל, ובהדגשה, שהרבי דאג גם עבורם ("דער רבי האָט באַוואָרנט אויך זיי"), וכו' וכו'. – וכיון שבעלי-בתים אוהבים ("האָבן דאָך האָלט") כאשר מדברים אודות פרשת השבוע, יקשרו את הדברים עם תוכן הענין דפרה אדומה, כמדובר לעיל.

וכן מן הראוי לספר להבעלי-בתים (בקצרה) סיפור חג הגאולה של י"ב תמוז, לדבר אודות הרבי ("ריידן וועגן רבי'ן"), ולספר להם29, שהרבי הי' יהודי צדיק... לא הי' חסר מאומה בעבודתו... לא בעלמא דין ולא בעלמא דאתי... ואעפ"כ, מסר את נפשו בשביל יהודים ובשביל יהדות...

ועוד ועיקר – להזכיר ולעורר אודות התקנות של לימוד חומש, תהלים ותניא.

***

י. [כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון רבינו הזקן, ואת הבבא הרביעית לכפול ד' פעמים.

טרם צאתו אמר:]

צריכים להשתדל שלא יהי' הפסק גדול מדי מהתוועדות זו עד

29) כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בקול חנוק מהתרגשות, ובכה הרבה (המו"ל).