43

לההתוועדות שתתקיים מחר בערב. ולכן, ימשיכו להתוועד היום בערב, ב"מלוה מלכה", וכן מחר ביום, כשיחזרו מה"אוהל",

– באמת היו צריכים להמשיך להתוועד בבוקר, אבל, כנראה יהי' זה רק באמצע היום, כפתגם החסידים: "וישכם אברהם בבוקר"30, "ער האָט זיך געפעדערט און געפעדערט, און עס איז אויסגעקומען נאָך האַלבּן טאָג"...

והעיקר – כאמור – שלא יהי' הפסק גדול מדי עד לההתוועדות של מחר בערב.

[לתפלת מנחה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח "אַ פריילעכן חזן", ובחזרת הש"ץ רמז בידו הק' שסייעו להש"ץ בשירה וניגון].

**********

30) וירא כב, ג.