בס"ד. שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ג.

274

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה היושבת בגנים גו' (הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א).

***

ב. מחרתו של יום הש"ק זה – מוצאי ש"ק – הוא יום ההילולא של אדמו"ר הזקן.

ובהקדמה – שאע"פ ש"אין שבת מכינה ליו"ט"1 ומכש"כ לחול, הרי ביחד עם זה לאידך מצינו בנוגע ליום השבת ש"מיני' מתברכין כולהו יומין"2, היינו, שמיום השבת נמשכים כל ההמשכות – הן בגשמיות והן ברוחניות – על כל ימי השבוע הבא.

והענין בזה – שהכנה גשמית לצורך הענינים (הגשמיים או הרוחניים) של ימות החול, אסורה בשבת; אבל הכנה רוחנית שעל ידה יתוסף בהמשכה מיום השבת לימות החול (הן ברוחניות והן בגשמיות) – מותרת ביום השבת.

ומזה מובן גם בנוגע להכנה הרוחנית ליום ההילולא של אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת – שצריכה להיות ביום הש"ק זה3.

ג. כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר4:

פעם אחת, בצאת אדמו"ר הזקן מחדרו, שמע את זוגתו הרבנית משוחחת עם כמה נשים, ואומרת אודותיו: "מיינער זאָגט".

– איתא בספרים5 שאשה לא תקרא את בעלה בשמו, מפני כבודו. ועאכו"כ כשמדובר אודות אדמו"ר הזקן, שהי' נשיא בישראל. ולכן לא קראתו זוגתו הרבנית בשמו, אלא אמרה "מיינער". –

ויאמר אדמו"ר הזקן – בניגון, כדרכו: "מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצוות וויפעל איז מען דעם אויבערשטנ'ס" (עם מצוה אחת


1) ביצה ב, ב.

2) זח"ב סג, ב. פח, א.

3) חסר קצת (המו"ל).

4) "היום יום" כג שבט – מ"אלול רצ"ד. ורשא" (נדפס ב"רשימות" חוברת קיב בתחלתה).

5) ראה דרכי חיים ושלום סתתרס"ג. וש"נ.