277

(של רבינו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה".

ומובן, שכאשר לומדים תניא בכל יום (שורות אחדות עכ"פ) נעשים בכלל "הולכי בעקבותיו" (של אדמו"ר הזקן),

– ויש לבאר דיוק הלשון "הולכי בעקבותיו"18, שעם היות ה"עקב" דרגא היותר תחתונה באדם, הרי לאידך, יש מעלה בהעקב דוקא, שהוא בטל להנפש וקשור עם הנפש יותר מכל שאר האברים (כמבואר במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שיצא לאור זה עתה19). ודוגמתו בנדו"ד, שעם היות הלימוד שלנו לפי השגתנו בלבד, בחי' עקב, נעשה עי"ז צוותא וחיבור עם העצם של אדמו"ר הזקן –

ובמילא, בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' ידם על העליונה.

ח. והמכוון ב"ידם על העליונה" הוא לא רק לגבי מנגד שמבחוץ (שכאשר ישנו מנגד מבחוץ, תהי' ידו על העליונה לנצחו), אלא גם לגבי ה"מנגד" שבו גופא, אשר לפעמים יכול להיות שהמנגד שבו יהי' גדול יותר מאשר המנגד שמבחוץ.

– מספרים אודות החסיד ר' שמואל מונקעס, שבבואו בפעם הראשונה לליאזנא, הגיע באמצע הלילה, כאשר כל בתי העיירה היו שרויים בעלטה, ובחפשו מקום ללון, הבחין שבאחד הבתים מאיר עדיין אור. – הי' זה ביתו של אדמו"ר הזקן. דפק ר' שמואל בדלת, ונכנס לביתו של אדמו"ר הזקן, באמרו שרוצה ללון כאן. אמר לו אדמו"ר הזקן: וכי לא מצאת לך בית אחר היכן ללון בו? השיב לו ר' שמואל: גם בית זה הוא בית יהודי. אמר לו אדמו"ר הזקן: אקרא איפוא את הגוי שיגרש אותך. נענה ר' שמואל ואמר: "רבי, מיין גוי איז גרעסער פון אייער גוי"!... ומזה התחילה התקשרותו של ר' שמואל מונקעס אל רבינו הזקן.

וזהו המכוון ב"ידם על העליונה" – שיהי' הנצחון על המנגד שבו, הגוי שבו, לבטלו מכל וכל,


18) ראה גם שיחת י"ט כסלו סכ"ב (לעיל ע' 225).

19) ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא, תרפ"ה (פ"ה) – קונטרס קה (כא טבת תשי"ג). נדפס לאח"ז בסה"מ קונטרסים ח"ג ע' קכד. סה"מ תרפ"ה ע' רסב ואילך.