327

עצמו, היינו, שלא יהי' "נהמא דכיסופא", אלא ע"י יגיעה דוקא, ולא רק יגיעה רגילה, אלא יגיעה יותר מהרגילות (כנ"ל ס"ד), שעי"ז נעשה גילוי היותר גדול, ובלשון הכתוב141: "למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני" – שדוקא ע"י בירור (עבודת הבירורים) או דחיית ההעלם (ענין הנסיונות)142 מקבל הוא את ה"יקר"143.

וכאשר יהודי מסתכל על ההעלם באופן שהוא הסיבה להגילוי היותר גדול – אזי עושה עבודתו בשמחה, ומצליח לבטל את כל ההעלמות וההסתרים שמבפנים, ובמילא מתבטלים גם כל ההעלמות וההסתרים שמבחוץ,

ואז מובטח לו שיבוא – עם הגוף, נפש הבהמית והשכלית – להר הקודש בירושלים.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן "ממצרים גאלתנו".

אח"כ צוה לנגן ניגון מכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. מכ"ק אדמו"ר הצ"צ. מכ"ק אדמו"ר האמצעי. וניגון ג' הבבות של הבעש"ט, הרב המגיד וכ"ק אדמו"ר הזקן].

***

כה. דובר לעיל (בהמאמר144) אודות המבואר בלקו"ת145 ד"ה למנצח על השמינית שמילה היא בחי' פנימיות א"ק, שזוהי בחי' שלמעלה ובאין-ערוך לסדר השתלשלות שכולל גם עולם האצילות ולמעלה מזה כו'. ונתבאר שגם שרש הנשמה מיוחד עם בחי' פנימיות א"ק, שלכן טבעו של כאו"א מישראל שאינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלקות146.

ויש להוסיף, שזהו גם מ"ש אדמו"ר הזקן בשו"ע מהדורא בתרא147 ש"תחלת כניסת נפש זו הקדושה היא . . במצות מילה".

– האמת היא שנפש הקדושה ישנה גם קודם המילה, ואפילו בשעת העיבור, כדמוכח ממאמר רז"ל148 "הולד . . במעי אמו . . נר דלוק לו על ראשו . . ומלמדין אותו כל התורה כולה". אלא, שענין זה הוא


141) אסתר ו, ו.

142) ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קפז ואילך. וש"נ.

143) ראה ספר הלקוטים (דא"ח להצ"צ) ערך יקר. וש"נ.

144) פ"ה (לעיל ע' 300).

145) תזריע כ, ד ואילך.

146) ראה לעיל (ע' 295) בהמאמר פ"ב, ובהנסמן שם הערה 20.

147) ס"ד ס"ב.

148) נדה ל, ב.