328

בהעלם, והחידוש במצות מילה הוא – שעל ידה נעשית "תחלת כניסת נפש זו הקדושה", בפנימיות ובגילוי149, וענין זה הולך וניתוסף "בחינוך לתורה ולמצות שחייבו חכמים לחנך", ועד ל"גמר ועיקר כניסת נפש הקדושה" – "בי"ג שנים כו'"150.

כו. המשך השיחה – ביאור דברי הרמב"ם151 "אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל ואפשר למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל", שמילה שלא בזמנה פועלת גם למפרע152, כיון שהמילה מגלה את מציאותו העצמית של יהודי – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונדפס בלקו"ש ח"ג ע' 979 ואילך.

כז. ומזה153 מובן גם בנוגע לענין המילה ברוחניות – "ומלתם את ערלת לבבכם"154:

אע"פ שאצל כאו"א מישראל ישנו ניצוץ אלקי מבחי' פנימיות א"ק, וניצוץ זה הוא בשלימותו לעולם, שלכן, גם יהודי שעבר על כל התורה רח"ל, סופו לעשות תשובה, כי לא ידח ממנו נדח [ומטעם זה לא רצה כ"ק מו"ח אדמו"ר155 לשמוע שיש יהודי שהוא בסוג ד"מורידין ולא מעלין"156, כיון שגם יהודי זה בודאי סופו לעשות תשובה] – הרי מובן שאי אפשר להסתפק בכך ולילך לישון... לא די בכך שהניצוץ האלקי הוא בהעלם, אלא יש צורך להביאו מן ההעלם אל הגילוי – דוקא ע"י עבודה157.

מצד הניצוץ האלקי שנשאר לעולם בשלימותו – שזהו תוכן הענין ש"אי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל" – "אפשר למול לאחר זמן", היינו, שגם אם עבר משך זמן שלא מל את עצמו, והערלה נשארה בשלימותה, ואדרבה, כמ"ש אדמו"ר הזקן בתניא158 (בנוגע לבינוני, ועאכו"כ מי שלא הגיע לדרגת בינוני) ש"מהותו ועצמותו של הרע . . נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתי' ושאר ענייני עוה"ז" – גם במצב כזה "אפשר למול לאחר זמן",


149) ראה לקו"ש ח"ג ע' 763 ואילך. ע' 800 ואילך.

150) שו"ע אדה"ז שם.

151) הל' מילה פ"א הי"ח.

152) ראה גם מכתב ו' שבט שנה זו (אגרות-קודש ח"ז ע' קמג).

153) סעיף זה – נכלל בלקו"ש הנ"ל בקיצור. ובמהדורא זו ניתוספו כמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

154) עקב יו"ד, טז.

155) ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ה ע' 46 ואילך. ועוד.

156) שו"ע חו"מ סו"ס תכה.

157) ראה לקו"ש ח"ג ע' 762, הענין במילה – שצ"ל פעולת המילה.

158) פי"ג (יח, רע"ב).